ИНФОРМАЦИЯ – Този сайт е извън поддръжка!!!

Мрежата на образованието в община Червен бряг включва:

  • 4 професионални гимназии: ТГ „Васил Априлов“, ПГМЕТ „Девети май“, ПГХТ „Юрий Гагарин“ и ПГЗС „Александър Стамболийски“ – с.Чомаковци;
  • средни училища – СУ „Д-р Петър Берон“ – гр. Червен бряг и СУ „Христо Смирненски“ – гр. Койнаре;
  • 5 основни училища – 2 в гр. Червен бряг и 3 – в селищата на общината;
  • 1 обединено училище – в с.Радомирци.
  • 5 детски градини;
  • 1 детска ясла.

Прочети повече...

ЧИТАЛИЩА  На територията на община Червен бряг съществуват 15 народни читалища, по едно във всяко населено място и две – в общинския център.

Прочети повече...

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ В ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ Здравният статус на населението е в пряка зависимост от стила и начина на живот, физическата, социално-икономическата среда и демографската характеристика на Общината.

Прочети повече...

Община Червен бряг се намира в най-югоизточната част на област Плевен и е втората по големина в областта. Граничи с общините: Луковит, Роман, Долни Дъбник, Искър, Кнежа и Бяла Слатина. Общината обхваща територия от 485 кв. км площ с население 27 856 души (към 01.02.2011г. НСИ) в 14 населени места. Структуроопределящо значение за местната икономика има машиностроенето, хранително-вкусовата и шивашката промишленост. Земеделието е един от традиционните отрасли за общината, като основно развити са зърнопроизводството и животновъдството. Община Червен бряг е разположена на границата между Предбалкана и Дунавската хълмиста равнина, на десния бряг на река Искър, плътно до устието на река Златна Панега. През територията на общината е първокласния път от републиканската пътна мрежа София - Русе, а гарата в гр. Червен бряг е важен железопътен възел на линията София - Варна.

Прочети повече...

Лицензирани спортни клубове...

Прочети повече...

Територията на общината - 485 кв. км.
Земеделска земя - 419 250 декара. Горски фонд - 57 413 декара. Природни богатства - кариерни материали (пясък, чакъл, баластра и др.).
Екология в община Червен бряг
На територията на община Червен бряг има 37 защитени природни местности.

ЗА ЧЕРВЕН БРЯГ – Този сайт е извън поддръжка!!!

Община Червен бряг се намира в област Плевен и е втората по големина в областта. Граничи с общините: Луковит, Роман, Долни Дъбник, Искър, Кнежа и Бяла Слатина.
Град Червен бряг е център на общината, която обхваща територия от 485 кв. км площ. Общината включва четиринадесет селища, в това число два града и дванадесет села: гр. Червен бряг гр. Койнаре, с. Бресте, с. Горник, с. Глава, с. Девенци, с. Лепица, с. Радомирци, с. Ракита, с. Реселец, с. Рупци, с. Сухаче, с. Телиш, с. Чомаковци.

Прочети повече...

Населен преди повече от 7000 години, червенобрежкият регион е бил оживен център на живот и търговска дейност. През годините траки, римляни, гърци и българи са наричали тези земи свой дом.
Неолитните селища на Телиш, тракийските поселения в Чомаковци и Пипра, Зентокурту, римските градове при Реселец и Чомаковци, пътищата, мостовете, византийските крепости и пр., и пр. - едно минало, което придава уникалния дух на селищата от червенобрежко, които днес са една пъстра плетеница от минало, настояще и бъдеще, смесила по омаен начин красотите на Балкана и равнината.

Прочети повече...

Инж. Данаил Вълов, Дучо Дучевски, Георги Панталеев, Христофор Христов, Тошко Тодоров, Стоян Стоянов, Румен Пенков, Павлин Фильовски  
Промишленост Основната производствена дейност на предприятията, намиращи се на територията на общината, е в областта на военната промишленост, машиностроенето, трикотажната индустрия и хранително-вкусовата промишленост.

Прочети повече...

1. Дучо Дучевски - /посмъртно/
2. Владимир Бобошевски - /посмъртно/
3. Любен Дилов Иванов
4. Георги Василев Трифонов
5. Тодор Колев Кавалджиев
6. Пеко Петров Таков
7. Христо Костадинов Цветанов
8. Проф. Петко Христов Петков
9. Сав Стефанов Трайков
10. Йотко Кадемов
11. Доц. Димитър Петров Янчев - /посмъртно/
12. Ана Александрова
13. Григор Димитров Димитров
14. Любомир Иванов Нейков
15. Николай Милчев Кънчев
16. Даниел Бориславов Павлов
17. Доц. Георги Христов Хинов


Почетен гражданин на с. Телиш
Марин Трифонов Шкодров


Почетен гражданин на с. Рупци
Ваня Христова Георгиева
ОБЩИНСКА ТРАНСПОРТНА СХЕМА 2017 г.  ДИСПЕЧЕР АВТОГАРА  0895788244
№ по ред Автобусна линия Начален час Краен час
1. АГ Червен бряг – ЖК Победа – Детска градина – ИК - АГ Червен бряг 05,00 05,30
2. АГ Червен бряг – ЖК Победа – Детска градина – ИК - АГ Червен бряг 06,55 07,24
3. АГ Червен бряг – ЖК Победа – Детска градина – ИК - АГ Червен бряг 13,30 14,00
4. АГ Червен бряг – ЖК Победа – Детска градина – ИК - АГ Червен бряг 16,18 16,49
5. АГ Червен бряг – ЖК Победа – Детска градина – ИК - АГ Червен бряг 22,00 22,29
6. Бресте – Червен бряг 06,00 06,28
7. Бресте – Червен бряг 06,25 06,55
8. Червен бряг - Бресте 08,10 08,40
9. Червен бряг - Бресте 12,05 12,35
10. Червен бряг - Бресте 15,00 15,30
11. Червен бряг – Бресте 17,05 17,30
12. Червен бряг – Бресте 17,55 18,25
13. Червен бряг – Бресте 20,05 20,33
14. Глава – Червен бряг 06,50 14,30
15. Глава – Червен бряг 15,20 17,00
16. Глава – Червен бряг 06,30 07,06
17. Глава – Червен бряг 09,50 12,05
18. Глава – Червен бряг 08,00 10,10
19. Глава – Червен бряг 13,30 15,45
20. Червен бряг - Глава 08,00 08,40
21. Червен бряг - Горник 17,00 17,15
22. Червен бряг - Горник 06,40 06,50
23. Червен бряг - Горник 09,30 09,50
24. Червен бряг - Горник 13,40 13,49
25. Червен бряг – Гробищен парк / само в събота/ 09,00 10,00
26. Червен бряг - Девенци 08,00 08,22
27. Червен бряг – Девенци 11,10 11,32
28. Червен бряг – Девенци 17,00 17,20
29. Червен бряг - Ракита 08,25 08,55
30. Червен бряг - Ракита 11,50 12,20
31. Червен бряг – Ракита 17,15 17,47
32. Червен бряг - Реселец 09,30 09,45
33. Червен бряг - Реселец 13,30 13,45
34. Червен бряг – Сухаче - Лепица 07,45 08,06
35. Червен бряг – Чомаковци - през Сухаче 11,15 11,45
36. Червен бряг - Сухаче 09,45 10,15
37. Червен бряг - Сухаче 14,30 14,50
38. Червен бряг - Телиш 06,00 06,30
39. Червен бряг - Телиш 14,30 15,10
40. Червен бряг - Телиш 18,00 18,40
41. Червен бряг – Горник – Сухаче – Лепица – Чомаковци – Червен бряг 17,30 18,07
42. Червен бряг – Горник – Сухаче - Лепица 06,15 06,40
   
ОБЛАСТНА ТРАНСПОРТНА СХЕМА
№ по ред Автобусна линия Начален час Краен час
1. № 1341 Червен бряг - Бреница 18,30 6,00
2. № 1352 Червен бряг – Кнежа / без неделя/ 09,15 10,20
2.1. № 1351 Червен бряг – Кнежа /без неделя/ 11,00 13,30
3. № 1322 Червен бряг – Долни Луковит - Плевен Изпълнява се в петък и неделя/ 14,00 16,20
3.1. № 1321Червен бряг – Долни Луковит – Плевен /изпълнява се целогодишно/ 07,05 11,10
4. № 1313 Червен бряг – Ракита  - Плевен /изпълнява се в неделя/ 13,00 15,15
4.1. № 1312 Червен бряг –Ракита  - Плевен /изпълнява се в събота/ 08,00 10,00
  РЕПУБЛИКАНСКА ТРАНСПОРТНА СХЕМА 
№ по ред Автобусна линия Начален час Краен час
1. № 15201 Червен бряг - Тетевен 08,00 12,35
2. № 15101 Червен бряг - Етрополе 08,50 14,00
 

АДМИНИСТРАЦИЯ – Този сайт е извън поддръжка!!!

Приета от Общински съвет гр. Червен бряг с Решение №280/27.06.2016 год., актуална към септември 2017 год. Прочети повече...

Работно време общинска администрация

Сутрин от 08:30 до 12:30 часа

Следобед 13:00 до 17:00 часа

Работно време на Център за услуги и информация на гражданите

Без прекъсване от 8:30 до 17:00 часа

УСЛУГИ – Този сайт е извън поддръжка!!!

За да видите всички обяви и конкурси в сайта трябва да щракнете върху следният линк.
За да видите всички съобщения по чл.32 от ДОПК щракнете тук.
За да видите банковата сметка на Община Червен бряг и кодовете за видове плащане щракнете тук.

Червен бряг - градиво за историята

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Този сайт е извън поддръжка!!!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЧЕРВЕН БРЯГ МАНДАТ 2015 – 2019 ГОДИНА

Прочети повече...

За да видите решенията на Общински съвет Червен бряг Прочети повече.
За да разгледате наредбите на Общински съвет Червен бряг Прочети повече.
За да разгледате проектите на нормативни актове на Общински съвет Червен бряг Прочети повече.
За да разгледате Други документи на Общински съвет Червен бряг Прочети повече.
За да разгледате списъка на Постоянните комисии на Общински съвет Червен бряг Прочети повече.
За да разгледате информация за Заседанията на постоянните комисии на Общински съвет Червен бряг Прочети повече
За да разгледате информация за предстоящите Заседания на Общински съвет Червен бряг Прочети повече

Анкети

Ще гласувате ли на Евроизборите?

Виж резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Анкета

Анкетна карта за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги в Община Червен бряг