ОБРАЗОВАНИЕ 

Мрежата на образованието в община Червен бряг включва:

 • 4 професионални гимназии: ТГ „Васил Априлов“, ПГМЕТ „Девети май“, ПГХТ „Юрий Гагарин“ и ПГЗС „Александър Стамболийски“ – с.Чомаковци;
 • средни училища – СУ „Д-р Петър Берон“ – гр. Червен бряг и СУ „Христо Смирненски“ – гр. Койнаре;
 • 5 основни училища – 2 в гр. Червен бряг и 3 – в селищата на общината;
 • 1 обединено училище – в с.Радомирци.
 • 5 детски градини;
 • 1 детска ясла.

На общинска издръжка са средните, основните и обединеното училища, ПГХТ „Юрий Гагарин“ – Червен бряг и ПГЗС „Ал.Стамболийски“ – с. Чомаковци, детските заведения, детската ясла.

УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН” – ЧЕРВЕН БРЯГ е най-голямото училище в общината. През 2016 година чества юбилей – 110 години от създаването на първото училище в гара Червен бряг и 60 години Политехническа гимназия.

Възникнало в първите години на миналия век като частно начално училище, помещаващо се в т.нар. Радославови хамбари, днес Средно училище «Д-р Петър Берон» е пример не само в общината, но и в целия регион. То носи достойно името на своя патрон, допринесъл за развитието на просветата в България повече от всеки друг възрожденец и прославил научната мисъл на страната ни в чужбина.

Особено важна е ролята на училището през последните години – във времето на сериозна конкуренция сред общообразователните училища, време, което провокира активността и предприемчивостта на просветните институции.

Тук трябва да отбележим безспорния принос на всички учители, които са в основата на многобройните успехи на възпитаниците на училището – както преподавателите по английски и български език и по информационни технологии, така и по всички останали общообразователни и избираеми предмети.

От учебната 2007/2008 година СУ «Д-р Петър Берон» e средищно училище, в което към момента се учат деца от почти всички селища в общината.

Учениците, завършващи гимназиален етап, са с много високо ниво на подготовка и от всеки випуск във ВУЗ са приемани повече от 80% от абитуриентите на училището.

Безспорни са успехите на възпитаниците на СУ «Д-р Петър Берон» в общински, регионални и национални състезания, конкурси и конференции.

За контакти:

Емил Горанов – директор, тел. 0659 93162, 0887 003565

Планета Митковска – зам. директор, тел. 0659 92751

Мариана Георгиева – зам. директор, тел 0659 92009 – I база

Искра Авджийска – зам. директор, тел. 0659 92009 – I база

e-mail: [email protected]

www.sou-beron.org

 В ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ” – ЧЕРВЕН БРЯГ се обучават и възпитават ученици от І до VІІ клас. Училището е открито през 1958 г. и вече почти 60 години развива талантите и способностите на младите хора, за да бъдат успешни и конкурентни в живота.

От учебната 2008/2009 година е със статут на средищно училище, в което към момента учат децата от с. Горник, както и от други села в общината, в които няма училище. Под грижите на сплотен и инициативен колектив от специалисти-педагози, възпитаниците на училището постигат завидни резултати в учебната работа и в извънкласните занимания. Това е единственото училище на територията на общината, което предлага обучение – в задължително-избираема подготовка, в областта на танцовото изкуство – хореография.

Основно училище „Христо Смирненски” с достойнство отстоява имиджа си на модерно учебно заведение с традиции и новаторство. То е сред най-активните участници в различните общински и регионални конкурси и състезания. Талантливи певци, музиканти, рецитатори, танцьори, художници и спортисти радват с постиженията си и прославят името на своето училище. Неоспорими са успехите на отбора по хокей на трева, както и на волейболния тим.

За контакти:

Светозар Милчев – директор, тел. 0659 92029, 0887 183108

Нели Дошмановска – зам. директор, тел. 0896 610571

Миглена Първанова – зам. директор, тел. 0885 872374

e-mail: [email protected]

ou-smirnenski-chervenbryag.com

ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ „ВАСИЛ АПРИЛОВ” – ЧЕРВЕН БРЯГ

Това е най-старото и реномирано средно учебно заведение в региона, което осигурява на своите възпитаници:

 • Високо качество на обучението, осъществявано от авторитетен и високо квалифициран преподавателски състав;
 • Конкурентноспособност и успешна професионална реализация;
 • Добре оборудвани кабинети и компютърни зали с достъп до интернет, библиотека и физкултурен салон;
 • Интензивно езиково обучение с възможност за международно признание.

В областта на икономиката Търговската гимназия осигурява на своите ученици добра интеграция в съвременното гражданско общество.

Търговска гимназия “Васил Априлов” навлиза в XXI век като утвърдено и желано средно учебно заведение – училище с традиции! В ускорения ритъм на модерните времена печелят хората, които са крачка напред във времето.

За контакти:

Виолета Георгиева – директор, тел. 0659 92318, 0887 597069

Виолета Манолева – зам. директор, тел. 0877 449651

e-mail: [email protected]

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОЕЛЕКТРОТЕХНИКА „ДЕВЕТИ МАЙ” – ЧЕРВЕН БРЯГ

Професионалната гимназия е единствено по рода си училище в района. Това е гимназия  с традиции, ползваща се със заслужен авторитет сред обществеността в града.

      Обучението се извършва в  съвременно обзаведени лаборатории и кабинети, което дава възможност за осъществяване на ефективен учебен процес. Гордост за училището са компютърните зали с достъп до Интернет и фонетичен кабинет за модерно чуждо-езиково обучение.

Съществен принос за успешна професионална подготовка изпълняват учебно-практическите зали, в които се провеждат учебните практики по съответните специалности. Училището разполага с учебен автомобил за учениците от специалността “Автотранспортна техника” – за придобиване на правоспособност – водач на МПС  категория “В”.

   В ПГМЕТ “ДЕВЕТИ МАЙ” има ученически арт център за провеждане на извънкласни дейности , ученически бюфет, открита и закрита спортна база, която дава възможност за развитие на редица спортове, постигане на високи спортни резултати и участие в състезания на регионално и национално ниво. С приоритет са: волейбол, баскетбол, футбол, хандбал, лека атлетика, тенис на маса, тенис на корт, спортна гимнастика, шах.

За контакти:

Емил Тодоров – директор, тел. 0659 93277,

Наталия Веселинова – зам. директор, тел. 0659 92023

Сашо Иванов – зам. директор, тел. 0659 92023

e-mail: [email protected]

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ

„ЮРИЙ ГАГАРИН” – ЧЕРВЕН БРЯГ

Създаденото през учебната 1959-1960 година Професионално-техническо училище по мелничарство отговаря на потребностите на града ни – най-големия мелничен център през 50-те и 60-те години на миналия век. През 1961 г. негов патрон става първият космонавт в света Юрий Гагарин.

Трупайки опит и авторитет през времето, училището днес е сред предпочитаните учебни заведения в региона и подготвя отлични специалисти в областта на хранително-вкусовата промишленост. Десетки са учителите, свързали живота си с Професионалната гимназия по хранителни технологии, отдали обичта и усилията си за подготовка на младото поколение за реализация в отворено общество. Стотици са учениците, които съхраняват традициите и защитават достойно името на своето училище с много любов към избраната професия, с вдъхновение и удовлетворение.

За контакти:

Лиза Маринова – директор, тел. 0659 92273, 0878 438785, e-mail: [email protected]

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛСКО СТОПАНСТВО „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙНСКИ” – С. ЧОМАКОВЦИ

Училището е открито през 1926 година като допълнително земеделско училище за подготовка на момичета и момчета, завършили 7 клас. Преминало през много трансформации и устояло на промените в образователната ни система, от 2003 година до момента функционира като Професионална гимназия по земеделско стопанство „Ал.Стамболийски”.

Променяло облика си през годините, но запазило авторитета си като център за обучение на специалисти за селското стопанство, училището се развива успешно и днес.То разполага с добре обзаведени кабинети и учебни работилници. Стопанисва 420 дка собствена земя и разполага с голям машинно-тракторен парк, селскостопански двор с покрита площ, учебен полигон, дърводелска работилница и ученическо общежитие. Земеделски производители предоставят базата си за производствено обучение на учениците. Наред с усвояването на знанията по горско стопанство и земеделска техника, възпитаниците на ПГЗС участват в много извънкласни дейности.

За контакти:

Виолета Николова – директор, тел. 06574 2352, 0878 518090

сайт: pgzs-alstamboliiski.org

e-mail: [email protected]

 

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ

„ХРИСТО СМИРНЕНСКИ” – ГР. КОЙНАРЕ

Учебното дело в Койнаре води началото си от средата на 19 век. Повече 160 години то разпръсква своите знания и подпомага младото поколение в неговия житейски избор. А както се знае, без знания няма мъдрост, затова мотото на съвременния учител в Койнаре е: „Повече знания, по-мъдри хора”.

Под всеотдайните грижи и умела педагогическа работа на учителския колектив, учениците на СУ „Христо Смирненски” – гр. Койнаре усвояват знания и умения и уверено вървят по пътя на просветата. Многобройни са успехите им, както в сферата на образованието, така и в спорта и изкуствата. Участието им в общински и регионални конкурси и състезания носи радост и удовлетворение за децата, признание за труда и много любов към преподавателите.

За контакти:

Даниела Цоньовска – директор, тел. 06573 2488, 0879 827292

Мая Бенова – зам. директор, 06573 2423

e-mail: [email protected]

 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ” – ЧЕРВЕН БРЯГ

Учебното дело в Червен бряг започва от ОУ „Алеко Константинов“. Вече 160 години то дава знания на своите възпитаници, добра общообразователна подготовка и самочувствие.

Учебното заведение отговаря на всички съвременни изисквания и образователни стандарти. Разполага с богата материална база, която е на разположение на учениците – компютърна зала, физкултурен салон, фитнес уреди, спортни площадки, библиотека.

За контакти:

Ганка Нинова – директор, тел. 0659 98078, 0879 590333

e-mail: [email protected]

 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ” – С. РУПЦИ

Началото на учебното дело в с. Рупци се поставя през 1857/1858 година. Училището е основано с амбиция българските деца да получат отлична подготовка, да станат знаещи и можещи, мислещи и творчески личности. През близо 160-годишния период на съществуване преподавателският състав на училището е доказал своя професионален опит.

За контакти:

Мадлена Драгиева– директор, тел. 06579 2215, 0887 592417

e-mail: [email protected]

 

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ” – С. РАДОМИРЦИ

През 1820 година за първи път в с. Радомирци е открито училище. С течение на времето и за задоволяване на нуждите се налага построяване на две нови училища – начално „Христо Ботев“, и прогимназия „Отец Паисий“ в двата края на селото. В тях се обучават децата на селото до 1985 г.

Тогава двете училища се обединяват в основно училище „Отец Паисий“ и се настаняват в новопостроената съвременна училищна сграда.

От учебната 2008/2009 година е със статут на средищно, като в него се обучават и децата от с. Ракита.

Училището се гордее с постигнатото през този дълъг период от време и се утвърждава като едно от водещите училища в община Червен бряг.

От учебната 2017/2018 година училището е обединено.

 

 

За контакти:

Сибин Ангелов – директор, тел. 06576 2269, 0882 061103

e-mail: [email protected]
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ” – С. ЧОМАКОВЦИ

Учебната дейност в с. Чомаковци започва през 1885 г. Тогава е открито първото начално училище в селото, което се е помещавало в частни къщи. През 1949 г. две училища в района се обединяват и обединеното училище избира за свой патрон поета-революционер Христо Ботев.

Учебната 1971/1972 г. е записана със златни букви в летописната книга на училището – на учениците и преподавателите е предоставена новата училищна сграда – функционална и модерна. „Човек се ражда, за да създава, да твори!“

С този девиз училището продължава и днес да осъществява смели идеи в областта на образованието. С течение на годините ОУ „Христо Ботев“ – с. Чомаковци се превръща в символ на новаторството, умело съчетано с традициите.

Училището е сред първите средищни училища в общината. Днес в него се обучават децата от четири населени места – Чомаковци, Девенци, Лепица и Сухаче.

Всички ученици, обхванати в целодневна организация на учебния процес, получават и безплатен обяд.

За контакти:

Маринела Вълчанова – директор, тел. 06574 2472, 0878 742472

e-mail: [email protected]

 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ” – С. ГЛАВА

Училището е създадено през далечната 1858 година. Днес в него учениците се обучават при условия, които гарантират техните права, свобода и сигурност и ги възпитават в дух на разбирателство, мир и толерантност и приобщаване към националните традиции и културни ценности.

Основната цел, която училището си е поставило, е осигуряването на високо ниво на подготовка, интелектуално, нравствено и физическо развитие на учениците.

Децата от първи до седми клас се обучават в 7 паралелки. Съществува и една подготвителна група преди постъпване в първи клас.

 

За контакти:

Весела Петрова – ВрИД директор, тел. 06359 2318, 0889 552148

e-mail: [email protected]

 

ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

Детските градини на територията на община Червен бряг са, както следва:

ДГ “Бодра смяна“ – гр.Червен бряг с изнесени групи в сграда „Звездица“ – Червен бряг и в сграда в с.Реселец,

ДГ „Зора“ – гр.Червен бряг с изнесени групи в сграда „Мир“ – гр.Червен бряг, сграда Пети квартал и сграда в с.Горник,

ДГ „Пролет“ – гр.Койнаре с изнесена група в сграда „Калина Малина“ – с.Глава,

ДГ „Щастливо детство“ – с.Чомаковци с изнесени групи в сграда с.Девенци и сграда с.Сухаче,

ДГ “Снежанка“ – с.Рупци с изнесени групи в сграда с.Радомирци, сграда с.Ракита и сграда с.Телиш.

 

 

ДЕЙНОСТ „ИЗВЪНУЧИЛИЩНИ ДЕЙНОСТИ“

Работата с талантливите и даровити деца в свободното им време в областта на науката, изкуството и спорта се осъществява в дейност „Извънучилищни дейности“ към Община Червен бряг, както и в клубовете, кръжоците и школите в училищата и читалищата. Тя е приоритет и на цялостната дейност на „Извънучилищни дейности“. Много от децата са класирани на международни, национални, регионални и областни състезания, конкурси и олимпиади.

 

Дейност „ Извънучилищни дейности“ е структура към Община Червен бряг, която се занимава с осмисляне на свободното време на децата, учениците и младежите в направленията:

 • Изкуство;
 • Масов спорт;
 • Организиране на различни детски и младежки инициативи.

 

Основни приоритети в работата й са:

 • свободен избор и достъп на вида, формата и начина на реализация на децата и учениците;
 • удовлетворяване интересите и потребностите на децата в свободното им време;
 • стимулиране творческата изява на децата в дейности, в които те участват, водени от вътрешно убеждение; организиране на концерти, спектакли, експедиции, игри, конкурси, състезания, изложби и др.
 • създаване на условия за участия в общински, областни, национални и международни конкурси, състезания, олимпиади, фестивали.

Организационните форми на работа са динамични и отворени със свободен достъп и избор. Тук се обучават и подготвят повече над 200 деца в различни дейности, които се актуализират всяка година, съобразявайки се с желанията на деца и родители.

Това са:

 • школа изобразително изкуство;
 • спортна школа по волейбол;
 • спортна школа по лека атлетика;
 • спортна школа по бокс.