СЪОБЩЕНИЕ

 

На 24.03.2020 година /вторник/   от 9.30 часа в Ритуалната зала на Община Червен бряг- Народно читалище “Н. Й. Вапцаров 1908”, гр. Червен бряг ще се проведе заседание на Общинския съвет  при следния  проект за

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

 

Полагане на клетва от новоизбран общински съветник

1.Предложение относно изменение и допълнение на Решение № 999 от 26.06.2018 г., т.1, първо тире „Срок за погасяване“ на  Общински съвет –Червен бряг, за удължаване срока за погасяване на кредит към „Фонда  за органите на местно самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД, сключен съгласно  Договор № 1023/17.10.2018 г.

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии

  1. Предложение относно договор за кредит № 3827.0419/09.04.2019 г. с Търговска банка „Д“ АД гр. София.

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии

3.Предложение относно издаване на Запис на заповед от Кмета на Община Червен бряг в полза на Държавен фонд „Земеделие“, обезпечаващ авансово плащане за 2020 г. по подмярка19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. във връзка с Решение № РД 09-607/02.07.2018 г.  на МЗХГ и подписано Споразумение № РД 50-50/02.07.2018 г. между СНЦ „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ и ПРСР 2014 – 2020 г., ОПРЧР 2014 – 2020 г., ОПНОИР 2014 – 2020 г. и ОПИК 2014 – 2020 г. за бенефициенти от двете общини, за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие  (СВОМР) на територията на общините Червен бряг и Искър по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“, ПРСР 2014 – 2020 г.

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии

4.Предложение относно кандидатстване на община Червен бряг по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3” на приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони” на Оперативната програма „Региони в растеж” 2014-2020 (ОПРР 2014-2020)

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии

5.Предложение относно кандидатстване на Община Червен бряг пред Фонд „Социална закрила“ към МТСП с проектно предложение с наименование „Ремонт на материалната база на Общински социални услуги-ДСП-Червен бряг“.

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии

  1. Организационни

Докл.: устно Председателят на Общинския съвет

Предвид  обявеното извънредно положение в Република България,  в залата няма да бъдат допускани  лица извън членовете на  общинския съвет и  ангажираните  служебно лица . Заседанието ще се предава пряко  по местния радиовъзел и ще бъде излъчено по КТ ЕТА на другия ден, и повторение в събота 28 март2020 година.

 

ПЕТЬО КОСТОВ

Председател на Общински съвет- Червен бряг

 

  Всички материали за обсъждане – заседание ОбС Ч. бряг – 24.03.2020г.

  Предложения от всички пост. комисии- за заседание ОбС Ч.бряг- 24.03.2020 г.