Зимно поддържане и снегопочистване в община Червен бряг за експлоатационен сезон 2015/2016г. по обособени позиции:

ДАТА: 20-11-2015 № 9047918 Описание: Обществена поръчка: Зимно поддържане и снегопочистване в община Червен бряг за експлоатационен сезон 2015/2016г. по обособени … Continue reading »

Въоръжена, денонощна физическа охрана на обект: Пречиствателна станция за отпадни води – гр.Червен бряг

Обществена поръчка: „Въоръжена, денонощна физическа охрана на обект: Пречиствателна станция за отпадни води – гр.Червен бряг (ПСОВ)“. ID № 9044773 http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9044773 Публична … Continue reading »

“Доставка на течно гориво – газьол за отопление на общински, учебни заведения и мероприятия финансирани от община Червен бряг”

Обществена поръчка – Договаряне без обявление: “Доставка на течно гориво – газьол за отопление на общински, учебни заведения и мероприятия … Continue reading »

"Избор на проектанти за изработване на работни проекти за кандидатстване на Община Червен бряг по програми, финансирани със средства от европейския …

Обществена поръчка: „Избор на проектанти за изработване на работни проекти за кандидатстване на Община Червен бряг по програми, финансирани със средства … Continue reading »

„Изработване на проект за общ устройствен план на община Червен бряг”.

Обществена поръчка: „Изработване на проект за общ устройствен  план на община Червен бряг”. ID№ 670770 http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=670770&newver=2 Решение – Дата на публикуване: 09.06.2015г. Обявление … Continue reading »

Предоставяне на дейност по социална услуга: Приготвяне на храна за нуждите на деца и младежи в "Център за настаняване от семеен тип" и "Защитено жилище", гр. Червен бряг.

Обществена поръчка: Предоставяне на дейност по социална услуга: Приготвяне на храна за нуждите на деца и младежи в „Център за настаняване … Continue reading »

Изготвяне на Технически инвестиционен проект (ТИП) за реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на НЧ „Н.Й.Вапцаров”

Обществена поръчка: Изготвяне на Технически инвестиционен проект (ТИП) за реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на … Continue reading »

Доставка на хранителни продукти за нуждите на Общински социални услуги – Домашен социален патронаж – гр. Червен бряг по обособени позиции…

Обществена поръчка: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Общински социални услуги – Домашен социален патронаж – гр. Червен бряг  по … Continue reading »