Конкурси за държавни служители

 

Окончателните резултати на кандидатите за длъжност „ Началник отдел икономика и общинска собственост“ – дата на публикуване:  29.01.2021г.

 

Окончателните резултати на кандидатите за длъжност „ Началник отдел гражданска регистрация и административно обслужване“ – дата на публикуване:  29.01.2021г.

 

 

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „Началник отдел ИОС“  в Община Червен бряг - дата на публикуване: 21.01.2021г.

 

 

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „Началник отдел ГРАО“  в Община Червен бряг - дата на публикуване: 21.01.2021г.

 

 

 

З А П О В Е Д

№ РД-09-05 / 04.01.2021 г.

              На основание чл. 44, ал 2  от ЗМСМА, чл.10, чл.10 а, ал. 1  от Закона за държавния служител и чл.13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители

Заповед за обявяванеа конкурс ГРАО - дата на публикуване: 04.01.2021г.

 

 

З А П О В Е Д

№ РД-09-3 /04.01.2021 г.

              На основание чл. 44, ал.2  от ЗМСМА, чл.10 и чл.10а, ал.1  от Закона за държавния служител, чл. 4, ал.2 и чл.13, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители, във връзка с чл. 15 ал.1 от Закона за държавния служител

Заповед за обявяване на конкурс ИОС - дата на публикуване: 04.01.2021г.

 

 

З А П О В Е Д 


№ РД-09-350/01.07.2020 г. 
 Със Заповед № РД-09-329/19.06.2020 г. е обявен конкурс за длъжност „Началник отдел “Териториално и селищно устройство“ в общинска администрация Червен бряг. В същата е посочен срок за подаване на документи от кандидатите - всеки работен ден от 8,30 ч. до 12,30 ч. и от 13,00 ч. до 17,00 ч. до 30.06.2020 г. вкл..  

Заповед за прекратяване на конкурс ТСУ - пълен текст - дата на публикуване: 01.07.2020 г.

 

 

З А П О В Е Д

№ РД-09-329/19.06.2020 г.

              На основание чл. 44, ал 2  от ЗМСМА, чл.10 и чл.10а, ал. 1  от Закона за държавния служител и чл.13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители

НАРЕЖДАМ:

 

Заповед за конкурс ТСУ - пълен текст  - дата на публикуване: 19.06.2020 г.