Конкурси за държавни служители

Формуляр за окончателните резултати на кандидатите за длъжност „ финансов контрольор“ - дата на публикуване 06.04.2023 г.

 

Системата за определяне на резултатите при провеждане  на конкурс за длъжност „ Финансов контрольор“ в община Червен бряг - дата на публикуване 03.04.2023 г.

 

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „Финансов контрольор“ в община Червен бряг

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Червен бряг със седалище и адрес : 5980, гр. Червен бряг, ул. „ Антим I“ №1,  на основание чл. 10а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № РД-09-82/07.03.2023 г. на Кмета на Община Червен бряг

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за назначаване на държавен служител при следните условия:

Конкурсът се обявява за длъжността „Финансов контрольор“, в общинска администрация Червен бряг – 1 щатна бройка.

1. Обявление за конкурс - дата на публикуване: 07 март 2023 год.

2. Заповед за обявяване на конкурс

3. Информация за длъжността Приложение №1

4. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл

5. Приложение 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл

                                                                  

 

 

Окончателните резултати на кандидатите за длъжност „ Финансов контрольор“

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „Финансов контрольор“ в община Червен бряг

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Червен бряг със седалище и адрес : 5980, гр. Червен бряг, ул. „ Антим I“ №1,  на основание чл. 10а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № РД-09-349/15.08.2022 г. на Кмета на Община Червен бряг

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за назначаване на държавен служител при следните условия:

Конкурсът се обявява за длъжността „Финансов контрольор“, в общинска администрация Червен бряг – 1 щатна бройка.

1. Обявление за конкурс - дата на публикуване: 15 август 2022 год.

2. Заповед за обявяване на конкурс

3. Информация за длъжността Приложение №1

4. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл

5. Приложение 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл

 

 

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „Финансов контрольор“ в община Червен бряг

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Червен бряг със седалище и адрес : 5980, гр. Червен бряг, ул. „ Антим I“ №1,  на основание чл. 10а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № РД-09-104/07.03.2022 г. на Кмета на Община Червен бряг обявява конкурс за назначаване на държавен служител при следните условия:

1. Обявление - дата на публикуване : 08 март 2022 г.

2. Заповед за провеждане на конкурс за длъжност: "Финансов контрольор"

3. Информация за длъжността

4. Заявление за участие в конкурс по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл -Приложение 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл

5. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС)

 

 

 

 

Окончателните резултати на кандидатите за длъжност „ Началник отдел социални дейности“ – дата на публикуване:  23.02.2022 г.

 

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „Началник отдел СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“ в Община Червен бряг

 

Конкурсната комисия, определена със Заповед на кмета на община Червен бряг № РД-09-50/08.02.2021 г., реши: ...... - пълен текст

Дата на публикуване: 14 февруари 2022 год.

 

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

              Община Червен бряг със седалище и адрес : 5980, гр. Червен бряг, ул. „ Антим I“ №1,  на основание чл. 10а, от. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.14, ал. 1  от Наредбата за  провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители и Заповед №РД -09-27/24.01.2022 г. на кмета на община Червен бряг обявява конкурс за назначаване на държавен служител при следните условия:

Обявление

Заповед за обявяване на конкурс за длъжността „Началник отдел “Социални дейности“ - дата на публикуване 24.01.2022 г.

Информация за длъжността

 

 

                            

 

Окончателните резултати на кандидатите за длъжност „ Началник отдел икономика и общинска собственост“ – дата на публикуване:  29.01.2021г.

 

Окончателните резултати на кандидатите за длъжност „ Началник отдел гражданска регистрация и административно обслужване“ – дата на публикуване:  29.01.2021г.

 

 

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „Началник отдел ИОС“  в Община Червен бряг - дата на публикуване: 21.01.2021г.

 

 

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „Началник отдел ГРАО“  в Община Червен бряг - дата на публикуване: 21.01.2021г.

 

 

 

З А П О В Е Д

№ РД-09-05 / 04.01.2021 г.

              На основание чл. 44, ал 2  от ЗМСМА, чл.10, чл.10 а, ал. 1  от Закона за държавния служител и чл.13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители

Заповед за обявяванеа конкурс ГРАО - дата на публикуване: 04.01.2021г.

 

 

З А П О В Е Д

№ РД-09-3 /04.01.2021 г.

              На основание чл. 44, ал.2  от ЗМСМА, чл.10 и чл.10а, ал.1  от Закона за държавния служител, чл. 4, ал.2 и чл.13, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители, във връзка с чл. 15 ал.1 от Закона за държавния служител

Заповед за обявяване на конкурс ИОС - дата на публикуване: 04.01.2021г.

 

 

З А П О В Е Д 


№ РД-09-350/01.07.2020 г. 
 Със Заповед № РД-09-329/19.06.2020 г. е обявен конкурс за длъжност „Началник отдел “Териториално и селищно устройство“ в общинска администрация Червен бряг. В същата е посочен срок за подаване на документи от кандидатите - всеки работен ден от 8,30 ч. до 12,30 ч. и от 13,00 ч. до 17,00 ч. до 30.06.2020 г. вкл..  

Заповед за прекратяване на конкурс ТСУ - пълен текст - дата на публикуване: 01.07.2020 г.

 

 

З А П О В Е Д

№ РД-09-329/19.06.2020 г.

              На основание чл. 44, ал 2  от ЗМСМА, чл.10 и чл.10а, ал. 1  от Закона за държавния служител и чл.13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители

НАРЕЖДАМ:

 

Заповед за конкурс ТСУ - пълен текст  - дата на публикуване: 19.06.2020 г.