Обяви и съобщения

Съобщение

    НА ВНИМАНИЕТО НА:

 

АНГЕЛ ДИМИТРОВ МАРИНОВ - Съсобственик на УПИ XIII-56, кв.102

АНА ДИМИТРОВА МАРИНОВА - Съсобственик на УПИ XIII-56, кв.102

АНДРИАНА МЕТОДИЕВА ДИМИТРОВА - Съсобственик на УПИ XIII-56, кв.102

КЛАРК МИЛЕНОВ МЕТОДИЕВ - Съсобственик на УПИ XIII-56, кв.102 ......

 

08.02.2023 15:57

Заповеди на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - Плевен

   Заповед № РД-04-43/ 27.01.2023 год. за отмяна на Заповед РД-04-215/ 03.10.2022 год.

  Заповед № РД-04-44/ 27.01.2023 год.

07.02.2023 19:09

Съобщение

НА ВНИМАНИЕТО НА:

ВЕРОНИКА МАРИНОВА МАРИНОВА - Собственик на УПИ I-240, кв.10

РУМЯН ЦВЕТАНОВ ВЪЛКОВ - Съсобственик на УПИ VII-239, кв.10

МОНИКА РУМЯНОВА КРЯКОВА - Съсобственик на УПИ VII-239, кв.10

ВАЛЕНА ЦВЕТАНОВА КОВАЧЕВА - Съсобственик на УПИ VII-239, кв.10

ИВАН ЙОСИФОВ ЧЕМИШАНОВ - Собственик на УПИ VIII-240, кв.10

 

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията ( ЗУТ ), Дирекция „Териториално и селищно устройство“ при Община Червен бряг, Ви уведомяваме, че със Заповед №РД-11-2/10.01.2023 год. на Кмета на Община Червен бряг е одобрен Проект за изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на УПИ ІІ-241, кв. 10 по плана на с. Телиш, общ. Червен бряг.

Като заинтересовано лице може да обжалвате заповедта пред Административен съд гр. Плевен в 14-дневен срок от датата на съобщението, съгласно чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Община Червен бряг.

 

Приложение: копие от Заповед №РД-11-2/10.01.2023 год.

 

АРХ. БОЙКО БАЛТАКОВ

Зам. кмет на Община Червен бряг

 

 

03.02.2023 17:06

Съобщение

    НА ВНИМАНИЕТО НА: ТОДОР ХРИСТОВ ВАСИЛЕВ

Като наследник на Иван Василев Пешев, собственик на съседен имот пл.№481, кв.94 по плана на Пети квартал – гр. Червен бряг

02.02.2023 00:07

Съобщение

На вниманието на:

АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ЦАЧЕВ

ДЕСИСЛАВА ТОНЧЕВА ВАСИЛЕВА

На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Дирекция „Териториално и селищно устройство“ при Община Червен бряг, Ви уведомяваме, че е изработен проект за изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП-ПР) в обхвата на кв. 33 по плана на с. Ракита, Община Червен бряг, на основание § 8, ал. 2, т. 3 от ПЗР ЗУТ, при следните изисквания:

- С проектът за ПУП - ПР вътрешните регулационни линии в кв. 33 по плана на с. Ракита, Община Червен бряг, да бъде поставени в съответствие със съществуващите стари граници между поземлените имоти.

Съгласно разпоредбите на чл. 131 от ЗУТ, Вие сте заинтересована страна като собственик на съседен урегулиран поземлен имот.

Изработеният устройствен план е на разположение в сградата на Общинска администрация – Червен бряг, стая 204, за запознаване от заинтересуваните лица, които на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 (четиринадесет) дневен срок от получаването на това съобщение, могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за Подробен устройствен план до Общинска администрация – Червен бряг.

 

Инж. П. Бойновски

Ст. експерт Дирекция ТСУ

 

30.01.2023 09:33

Съобщение

    Заповед № РД – 09 - 25/30.01.2023 г.

30.01.2023 15:36

Отчет по Закона за енергийна ефективност - 2022 год.

      Отчет по ЗЕЕ - 2022 год.

 

    Подробна справка

27.01.2023 09:03

Съобщение

    На 31.01.2023 година  /вторник/  от 9.30 часа в Ритуалната зала на Община Червен бряг- Народно читалище “Н. Й. Вапцаров 1908”, гр. Червен бряг ще се проведе заседание на Общинския съвет  при следния  проект за дневен ред:

 

    Предложения от постоянните комисии за заседание на ОбС Ч. бряг - 31.01.2023 г.

 

    Материали за обсъждане на заседание на ОбС Ч. бряг - 31.01.2023 г.

26.01.2023 13:47