Обяви и съобщения

Съобщение

На вниманието на:

 В. И. СЛАВКОВА

М. К. РАНГЕЛОВ

 

Като заинтересовани лица по чл. 131, ал. 2, т. 1 от Закона за устройството на територията (ЗУТ) и на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Дирекция „Териториално и селищно устройство“ при Община Червен бряг Ви уведомява, че е изработен Проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация (ПУП-ПР) в обхвата в обхвата на УПИ ХІІ-2035, УПИ ХІІІ-2035, УПИ ХІV-2036, УПИ ХІ-2035,2062 и УПИ Х-2062, кв.32 по плана на гр. Койнаре, с който вътрешните регулационни линии между УПИ ХІ-2062, ХІІ-2035 (образуван от обединяване на УПИ ХІІ-2035 и ХІІІ-2035), ХІV-2036 се поставят по съществуващите граници на ПИ 2035, 2062 и 2036, съгласно действащия кадастрален план.

Проектът се намира в стая № 204 на Общината, където може да бъде прегледан.

На основание чл. 128 ал. 5 от Закона за устройство на територията, в 14 (четиринадесет) дневен срок от деня на получаването на настоящето обявление, заинтересованите могат да направят писмено възражение, предложение и искане по проекта.

27.05.2022 11:17

Съобщение

На вниманието на:

 E. С. Трайков

гр. София

 

Община Червен бряг, отдел „Териториално и селищно устройство“ на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройството на територията (ЗУТ), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК Ви уведомява, като заинтересовано лице, че със Заповед № РД-11-43/14.04.2022 год. е одобрено изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ в обхвата на УПИ ХІ-565, УПИ Х-566 и УПИ ХІІ-564, кв. 43 по плана на гр. Койнаре при което:

І. Регулационна съставка на плана – План за регулация (ПУП-ПР):

- вътрешните регулационни линии между УПИ ХІ-565 и съседните УПИ Х-566 и УПИ ХІІ-564 се поставят в съответствие със съществуващите граници между поземлените имоти, съгласно действащия кадастрален план;

- За УПИ ХІ-565, кв. 43 се определя конкретното предназначение (отреждане): „За електропроизводство от ВЕИ“.

ІІ. Застроителна съставка на плана – План за застрояване (ПУП-ПЗ):

Запазват се показателите на жилищна устройствената зона с преобладаващо застрояване с малка височина (до 10 м), означена като (Жм), както следва:

- плътност на застрояване до 60%; коефициент на интензивност до 1,2; минимална озеленена площ 40%;

Начин на застрояване – свободно, определен с ограничителни линии на застрояване

Като заинтересовано лице може да обжалвате заповедта пред Административен съд гр. Плевен в 14-дневен срок от съобщението, съгласно чл. 215, ал. 4 от ЗУТ, чрез Община Червен бряг.

23.05.2022 11:54

Публични търгове с тайно наддаване

Община Червен бряг обявява публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд, конкретизирана по имоти за землищата на територията на общината, за срок 10 стопански години, считано от стопанската 2022/2023 година, съгласно Приложение 1. ........

 

Приложение 1

23.05.2022 18:09

Санитарно охранителна зона с. Лепица - проект

Публично обявление

Уведомително писмо

 

20.05.2022 16:33

Санитарно охранителна зона с. Глава - проект

Публично обявление

Уведомително писмо

 

20.05.2022 16:39

Санитарно охранителна зона с. Горник - проект

Публично обявление

Уведомително писмо

 

20.05.2022 16:47

Съобщение

На вниманието на:

В. Б. Гуричева

с. Телиш

 

Община Червен бряг, отдел „Териториално и селищно устройство“ на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройството на територията (ЗУТ), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК Ви уведомява, като заинтересовано лице, че със Заповед № РД-11-55/09.05.2022 год. е одобрено изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ в обхвата на УПИ ІІ-257 и УПИ ІІІ-258, кв. 9 по плана на с. Телиш при което:

І. Регулационна съставка на плана – План за регулация (ПУП-ПР):

- вътрешната регулационна линия между УПИ ІІ-257 и УПИ ІІІ-258 се поставя в съответствие със съществуващата граница между поземлените имоти, съгласно действащия кадастрален план;

- източната улична регулационна линия на УПИ ІІ-257 и УПИ ІІІ-258, кв. 9 се поставя по съществуващите имотни граници на поземлените имоти, съгласно действащия кадастрален план,

ІІ. Застроителна съставка на плана – План за застрояване (ПУП-ПЗ):

Запазват се показателите на жилищна устройствената зона с преобладаващо застрояване с малка височина (до 10 м), означена като (Жм), както следва: плътност на застрояване до 60%; коефициент на интензивност до 1,2; мин. озеленена площ 40%;

Начин на застрояване – свободно, определен с ограничителни линии на застрояване.

Като заинтересовано лице може да обжалвате заповедта пред Административен съд гр. Плевен в 14-дневен срок от съобщението, съгласно чл. 215, ал. 4 от ЗУТ, чрез Община Червен бряг.

 

19.05.2022 13:34

Заседание на Общински съвет- Червен бряг

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На  16, 17 и 18 май   2022  година  в  заседателната зала на  VІ етаж в сградата  на Общинска администрация,  ще се проведат  заседания на постоянните комисии при Общински съвет Червен бряг:

Комисия по устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности и екология – 16.05.2022 г. от 12.00 часа

Комисия по образование, култура и  вероизповедания –16.05.2022 г. от 13.00 часа

Комисия по инвестиционна политика, европейски проекти и информационни технологии-16.05.2022 г. от 14.00 часа

Комисия по финансово стопанска политика и  бюджет–16.05.2022 г. от 15.00 часа

Комисия по социална политика, трудова заетост и етнодемографски въпроси -16.05.2022 г. от 16.30 часа

Комисия по здравеопазване, младежта и спорта –17.05.2022 г. от 13.00 часа

Комисия по общинска собственост, земеделие, гори и водно стопанство –17.05.2022 г. от 14.00 часа

Комисия по транспорт, законност,  обществен ред, сигурност и граждански права -18.05.2022 г. от 14.00 часа

Материали за  обсъждане :

1.Информация относно изпълнението на договорите за наем на имоти – общинска собственост и събираемостта на наемите./без земеделски земи/

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии

2.Информация за дейността  по защитата при бедствия и аварии на община Червен бряг през 2021 г.

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии

3.Годишен отчет за изпълнение на Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Червен бряг.

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии

4.Отчет за изпълнението на решенията на Общински съвет Червен бряг за периода от м. ноември 2021 г. до м. март 2022 г.

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии

5.Информация относно изготвени, внесени, одобрени и в процес на изпълнение проекти на Община Червен бряг.(изпълнение на реш. № 232/25.04.2016г. ; реш. № 279/27.06.2016г.; реш.№ 988/26.06.2018г.,  № 1021/30.07.2018г., № 1270/23.04.2019 г.)

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии

6.Предложение за  приемане на Наредба за определяне на местна такса при промяна на предназначението на земеделска земя от общинския поземлен фонд  за неземеделски нужди на територията на община Червен бряг

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии

7.Предложение относно  промяна на Приложение № 1 към чл.60, ал.2, показатели и критерии за определяне на балната оценка/БО/  в едноличните търговски дружества с общинско участие  в капитала от Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на община Червен бряг в публичните предприятия и търговските дружества с общинско участие, приета с решение № 485/26.11.2021 г. на Общински съвет Червен бряг.

Докл.: Кметът на общината и всички комисии

8.Доклад на Комисията, избрана с реш. № 324/05.03.2021 г., актуализирана с решение № 506/17.12.2021 г.  за  цялостна проверка по проектирането, изпълнението , фактурирането и санкциите на проект "Подобряване и изграждане на инфраструктурата за  питейни и отпадъчни води в гр. Червен бряг“ .

                        Докл.: Председателят на комисията и всички комисии

9.Предложение относно изпълнение на решение 590/20.04.2022 г. на Общински съвет Червен бряг- избиране  ВрИД управител  „Хърхов“ ЕООД.

 Докл.: Председателят на Общинския съвет и всички комисии

10.Предложение относно Издаване на Запис на заповед в полза на Изпълнителна агенция „Програма за образование“, обезпечаваща авансово плащане на Община Червен бряг - бенефициент по АДБФП № BG05M2OP001-3.012-0003-C01 по проект „Всички заедно - модел за образователна интеграция на децата от Община Червен бряг“, по  процедура BG05M2OP001-3.012 „МИГ Карлуковски карст - Червен бряг-Искър“ – Мярка 7 „Достъп до качествено образование, чрез интегриранe в образователната система на деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми“, с обща стойност на проекта 217 719,30 лв.

Докл.: Кметът на общината и всички комисии

11.Предложение относно информация за прилагане на системата на делегираните бюджети в учебните и детски заведения на община Червен бряг за 2022 г.

Докл.: Кметът на общината, Комисия по образование, култура и вероизповедания и Комисия по финансово стопанска политика и бюджет

12.Информация за разпределение на  субсидията на читалищата на територията на община Червен бряг за 2022 година.

Докл.: Кметът на общината и Комисия по образование, култура и вероизповедания

13.Информация за разпределението на субсидията на спортните клубове в община Червен бряг за 2022 година.

Докл.: Кметът на общината и Комисия по здравеопазване, младежта и спорта

            14.Информация относно пенсионерските клубове и клубовете на инвалида на територията на община Червен бряг (регистрация, състояние, дейност, финансиране).

Докл.: Кметът на община Червен бряг и Комисия по социална политика,  трудова заетост и етнодемографски  въпроси

15.Предложение относно отпускане финансова помощ на граждани.

Докл.: Кметът на общината, Комисия по социална политика, трудова заетост и етнодемографски въпроси и  комисия по здравеопазване, младежта и спорта

16.Предложение относно  приемане на пазарна оценка и продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, находящ се в гр. Червен бряг – имот 80501.807.110- „Южна промишлена“.

Докл.: Кметът на общината и Комисия по общинска собственост, земеделие, гори и водно стопанство

17.Предложение относно учредяване на временно и безвъзмездно право за управление върху имот - публична общинска собственост, представляващ помещение на І етаж с площ 80,00 кв. м., находящ се в сградата на кметство на с. Ракита в кв. 70 по плана на селото, съгл. АОС 130/05.10.1998 г.

Докл.: Кметът на общината и Комисия по общинска собственост, земеделие, гори и водно стопанство

18.Предложение  относно учредяване на временно и безвъзмездно право за управление върху имот - публична общинска собственост, представляващ помещение част от автоспирка с площ 35 кв. м. цялото от 76 кв. м., находящ се в кв. 53 по плана на с. Глава, съгл. АОС 171/10.04.2000 г.

Докл.: Кметът на общината и Комисия по общинска собственост, земеделие, гори и водно стопанство

            19. Предложение относно промяна в характера на собствеността от публична в частна общинска собственост, приемане на  пазарна оценка на площ от 146,00 кв.м. отразено в скицата-предложение и одобряване сключване предварителен договор за промяна на граници на урегулирани поземлени имоти и прехвърляне на собственост по смисъла на чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ.

Докл.: Кметът на общината, Комисия по общинска собственост, земеделие, гори и водно стопанство и Комисия по устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности и екология

20.Предложение (Писмо от МЗ)  относно определяне представител на община Червен бряг в областната комисия за изработване на областна здравна карта.

Докл.:  Кметът на община Червен бряг и Комисия по здравеопазване, младежта и спорта

21.Писмо от Администрация на президента  на Република България с приложена молба от г-жа Снежанка … Иванова от гр. Червен бряг, ул.., .. за опрощаване на дължими държавни вземания.

Докл.: Кметът на общината и  Комисия  по социална политика, трудова заетост и етнодемографски  въпроси

22.Отчет на Общинските търговски дружества  за първо тримесечие

Ежемесечен отчет

„МБАЛ Червен бряг“ЕООД

„Медицински център Червен бряг“ ЕООД

„Хърхов“ ЕООД

Докл.: Управителите на дружества, Комисия по финансово стопанска политика и  бюджет и Комисия по  здравеопазване, младежта и спорта

23.Разглеждане на Заявления от г-н Недялко Недялков

За комисия  по  Устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности и екология ( включва  се за обсъждане по решение на комисията от заседание,  проведено на 12.04.2022 г.)

24.Разглеждане на Сигнал от Тодор Тодоров относно неизпълнение на ангажименти  за хижа „Момина сълза

За комисия  по  Устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности и екология( включва  се за обсъждане по решение на комисията от заседание,  проведено на 12.04.2022 г.)

 

ПЕТЬО КОСТОВ

Председател на Общински съвет- Червен бряг

 

12.05.2022 16:09