Общински съвет - Архив

Състав на Общински съвет мандат 2019-2023 год

 

Декларации и регистър на декларациите по ЗПКОНПИ

Регистър и декларации на кметове от община Червен бряг по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

Регистър на декларациите на кметове от община Червен бряг по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ_

Ангел Спасов – кмет на кметство Глава

Галин Янчев – кмет на кметство Девенци

Денислав Динов-кмет на кметство Койнаре

Димчо Бешовишки-кмет на кметство Чомаковци

Йордан Йорданов-кмет на кметство Лепица

Михаил Мирчев – кмет на кметство Ракита

Момчил Митов-кмет на кметство Горник

Нели Дакова – кмет на кметство Телиш

Петьо Йотов – кмет на кметство Радомирци

Пламен Цветанов-кмет на кметство Рупци

Полина Крачунова – кмет на кметство Реселец

Христинка Димитрова-кмет на кметство Сухаче

Християн Херувимов-кмет на кметство Бресте

Образци на декларации по смисъла на чл.35,, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество(ЗПКОНПИ), одобрени  на 20.02.2018г. от ПКУКИ:

Декларация по чл.35, ал.1, т. 1, във връзка с пар.2, ал.1 от ДР на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 

Декларация по чл.35, ал.1, т. 3, във връзка с пар.2, ал.1 от ДР на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 

Декларация по чл. 35, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 6, ал.1, т. 46 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 

Деклрация по чл. 35, ал.1, т. 3, във връзка с  чл. 6, ал.1, т. 46 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 

Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество(ЗПКОНПИ) , във връзка с  §1, т.7 от ЗПКОНПИ и чл.34,ал.5 от ЗМСМА

Декларация по чл.35, ал.1, т.3 във връзка с чл.6, ал.1, т.32 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество(ЗПКОНПИ)

Постоянна комисия за  противодействие на корупцията към ОбС-Червен бряг

 Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет – Червен бряг
ДОКЛАД  по чл. 3, Ал.8, вр. с §5 от ПЗР на Наредба за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси, приета с ПМС№209 от 26.09.2018г. , обн. В ДВ бр. 81 от 02.10.2018г., вл. сила на 05.10.2018г.

Общински дружества

д-р Георги Георгиев- управител “Медицински център Червен бряг ” ЕООД

Светлана Йорданова Битунска

Тошко Николов Тодоров

Д-р Никодим Тотев Нинов

 

Състав на Общински съвет мандат 2015-2019 год.

 

Правилник ОбС Червен бряг- мандат 2019 - 2023 год.

Правилник ОбС Червен бряг- мандат 2005 - 2009 год.