Архив състав Общински съвет - мандат 2015 - 2019г.

АРХИВ СЪСТАВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МАНДАТ 2015-2019 ГОДИНА

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЧЕРВЕН БРЯГ
МАНДАТ 2015 – 2019 ГОДИНА

Група на общинските съветници ПП „ГЕРБ” в състав:

 1. Атанас Цветанов Атанасов
 2. Георги Христов Георгиев
 3. Данка Маринова Димитрова
 4. Десислав Василев Иванов
 5. Павлин Благоев Фильовски
 6. Петя Веселинова Митрашкова
 7. Петя Владимирова Димитрова
 8. Румен Маринов Пенков
 9. Даниел Кръстев Иванов

Ръководител на групата: Атанас Цветанов Атанасов
зам. ръководител: Данка Маринова Димитрова

Група на общинските съветници  „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ в състав:

 1. Мирослав Николов Михайлов
 2. Тихомир Иванов Томов
 3. Цветомил Симеонов Кръстев
 4. Красимир Алеков Евтимов
 5. Сашо Иванов Плючарски

Ръководител на групата: Мирослав Николов Михайлов

Зам. ръководител:Тихомир Иванов Томов

Група на общинските съветници  „ГОР „

 1. Тодор Иванов Тодоров
 2. Николай Петров Димитров
 3. Петьо Максимов Георгиев
 4. Йотко Цветомилов Петков
 5. Петко Ивайлов Петков
 6. Радко Стефанов Георгиев
 7. Николай Валентинов Милев
 8. Георги Максимов Георгиев
 9. Николай Георгиев Мишовски

Ръководител на групата: Тодор Иванов Тодоров

Зам. ръководител:   Николай Петров Димитров

Група на общинските съветници „Център” в състав

 1. Марио Киров Рангелов
 2. Петьо Веселинов Костов
 3. Ася Кирова Рангелова
 4. Явор Владимиров Бакърджиев

Ръководител на групата: Марио Киров Рангелов

Зам.  ръководител: Петьо Веселинов Костов

 

Мирослав Митков Макавеев

Пламен Иванов Спасов

 

Образци на декларации по смисъла на чл.35,, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество(ЗПКОНПИ), одобрени  на 20.02.2018г. от ПКУКИ:

Декларация по чл.35, ал.1, т. 1, във връзка с пар.2, ал.1 от ДР на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 

Декларация по чл.35, ал.1, т. 3, във връзка с пар.2, ал.1 от ДР на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 

Декларация по чл. 35, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 6, ал.1, т. 46 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 

Деклрация по чл. 35, ал.1, т. 3, във връзка с  чл. 6, ал.1, т. 46 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 

Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество(ЗПКОНПИ) , във връзка с  §1, т.7 от ЗПКОНПИ и чл.34,ал.5 от ЗМСМА

Декларация по чл.35, ал.1, т.3 във връзка с чл.6, ал.1, т.32 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество(ЗПКОНПИ)

Постоянна комисия за  противодействие на корупцията към ОбС-Червен бряг

 Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет – Червен бряг
ДОКЛАД  по чл. 3, Ал.8, вр. с §5 от ПЗР на Наредба за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси, приета с ПМС№209 от 26.09.2018г. , обн. В ДВ бр. 81 от 02.10.2018г., вл. сила на 05.10.2018г.

 

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЗАКОН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА – ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ
УПРАВИТЕЛИ ОБЩИНСКИ ДРУЖЕСТВА

ДЕКЛАРАЦИИ по ЗПКОНПИ

Декларации за имущество и интереси по чл.35, ал. 1, т.2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество на кметове на кметства в Община Червен бряг – част II :

    Нели Дакова- кмет с. Телиш-ЧЛ.35, АЛ.1, Т.2 – ЧАСТ II

Нинчо Иванов – кмет с. Ракита-ЧЛ.35, АЛ.1, Т.2 – ЧАСТ II

Петьо Йотов-кмет с. Радомирци-ЧЛ.35, АЛ.1, Т.2 – ЧАСТ II

Тихомир Минков -кмет с. Глава-ЧЛ.35, АЛ.1, Т.2 – ЧАСТ II

Христинка Димитрова – кмет с. Сухаче-ЧЛ.35, АЛ.1, Т.2 – ЧАСТ II

Яница Мишева – кмет с. Лепица-ЧЛ.35, АЛ.1, Т.2 – ЧАСТ II

Атанаска Иванова – кмет с. Бресте-ЧЛ.35, АЛ.1, Т.2 – ЧАСТ II

Галин Янчев- кмет с. Девенци-ЧЛ.35, АЛ.1, Т.2 – ЧАСТ II

Георги Георгиев – кмет с.Рупци-ЧЛ.35, АЛ.1, Т.2 – ЧАСТ II

Данаил Тоновски- кмет гр. Койнаре-ЧЛ.35, АЛ.1, Т.2 – ЧАСТ II

Димчо Бешовишки- кмет с. Чомаковци-ЧЛ.35, АЛ.1, Т.2 – ЧАСТ II

Мито Митов- кмет с. Реселец-ЧЛ.35, АЛ.1, Т.2 – ЧАСТ II

Момчил Митов – кмет с. Горник-ЧЛ.35, АЛ.1, Т.2 – ЧАСТ II

Декларации за имущество и интереси по чл.35, ал. 1, т.2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество на  управители на  общински дружества в Община Червен бряг – част II :

Декларация Т.Тодоров – управител Хърхов ЕООД

Декларация Г.Георгиев – управител Медицински център ЕООД

Камен Влахов – управител МБАЛ Червен бряг ЕООД

Декларациии по чл.12, т.1 и чл.12, т.2 от ЗПУКИ –общински съветници

 Ася Кирова Рангелова

 Атанас Цветанов Атанасов

Георги Максимов Георгиев

 Георги Христов Георгиев

 инж. Данка Маринова Димитрова

 Десислав Василев Иванов

Д-р Даниел Кръстев Иванов

 Ивайло Петков Иванов

 Йотко Цветомилов Петков

 Красимир Алеков Евтимов

 Марио Киров Рангелов

 Мирослав Митков Макавеев

 Мирослав Николов Михайлов

Николай Георгиев Мишовски

 Николай Петров Димитров

 Павлин Благоев Фильовски

 Петко Ивайлов Петков

 Петьо Веселинов Костов

 Петьо Максимов Георгиев

 Петя Веселинова Митрашкова

 Петя Владимирова Димитрова

Пламен Иванов Спасов

 Радко Стефанов Георгиев

 Румен Маринов Пенков

 Сашо Иванов Плючарски

 инж. Тихомир Иванов Томов

 Тодор Иванов Тодоров

 Цветомил Симеонов Кръстев

 Цветомир Стоянов Цветанов

 Явор Владимиров Бакърджиев

Петьо Веселинов Костов

Николай Валентинов Милев –декл.чл.35,ал.1,т.1 ЗПКОНПИ

Ганка Нинова Василева –декл.чл.35,ал.1,т.1 ЗПКОНПИ

 

Декларациии по чл.12, т.1 и чл.12, т.2 от ЗПУКИ –кмет на община, зам.-кметове, кметове на кметства

Атанаска Цветкова Иванова

Вергиния Братанова Василева

Галин Иванов Янчев

Георги Лилов Георгиев

Данаил Николов Вълов

Данaил Стефанов Тоновски

Димчо Иванов Бешовишки

Камен Петров Влахов

Мито Дудов Митов

Момчил Иванов Митов

Нели Йорданова Дакова

Нинчо Цочев Иванов

Петьо Димитров Йотов

Светослав Цветанов Георгиев

Тихомир Бончев Минков

Яница Христова Мишева

 Христинка Симеонова Димитрова

 

Общински дружества

д-р Георги Георгиев- управител “Медицински център Червен бряг ” ЕООД

Светлана Йорданова Битунска

Тошко Николов Тодоров

Д-р Никодим Тотев Нинов