Новини

Съобщение за нарушено водоподаване от ВиК за гр.Червен бряг

На 26.05.2020 г. в V кв.

Пълна информация
Подписаха договор за подобряване достъпа на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване до услуги за социално включване и здравеопазване

„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“

Пълна информация
Честит 24 май - Ден на българската просвета и култура и славянската писменост

Обръщение на д-р Цветан Костадинов - кмет на Община Червен бряг

Пълна информация
Разрешение за строеж № 30/21.05.2020г.

„Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в сградата на Диагностично-консултативен център - I“ с РЗП 2647кв.м, в УПИ I, кв.71, ПИ 80501.805.393 по КККР на гр.Червен бряг

Пълна информация
Разрешение за строеж № 31/21.05.2020г.

„Преустройство и реконструкция на съществуваща сграда (читалище) със ЗП 392,60кв.м., РЗП 732,60кв.м. във физкултурен салон към ОУ „Хр. Ботев“ и покрита връзка със ЗП 34кв.м. между физкултурния салон и училището“

Пълна информация
Обява за публичен търг с тайно наддаванеза отдаване под наем на общински недвижим имот, представляващ площадка № 3 за поставяне на павилион с площ 12.00 кв.м

Находяща се в кв. 79, парц. I по плана на гр. Койнаре за срок от 5 /пет/ години

Пълна информация
Разрешение за строеж № 29/19.05.2020г.

„Външно кабелно електрозахранване НН на РУ-Полиция, административна сграда – резервно захранване“ находяща се в УПИ V, кв.8, ПИ с идентификатор 80501.801.531 по КККР на гр.Червен бряг,

Пълна информация
Нарушено водоснабдяване ще има в района на ул. „Яне Сандански“ в гр. Червен бряг

“В и К“ ЕООД гр. Плевен

Пълна информация