Новини

Обявява за прием на проектни предложения по процедура №BG06RDNP001-19.311 – „МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“, мярка 5-7.5.1

„Инвестиции за отдих и туристическа инфраструктура и съхраняване на нематериалното културно и природно наследство на територията на „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг - Искър“

Пълна информация
Съобщение

Нарушено водоснабдяване

Пълна информация
Поздравителен адрес

Световен ден на здравето 7 април

Пълна информация
Съобщение

Нарушено водоснабдяване

Пълна информация
Съобщение

Нарушено водоснабдяване

Пълна информация
Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Приключи изпълнението на дейностите по проект „Насърчаване на социалното приобщаване и икономическо развитие чрез реконструкция и рехабилитация на общински пътища територията на община Червен бряг“

Пълна информация
Съобщение

Нарушено водоснабдяване

Пълна информация
Съобщение

Организирано и извършено товарене на опасен отпадък с код 19 12 11*

Пълна информация