Новини

Обява за публичен търг с тайно наддаване

За отдаване под наем на общински недвижими имоти, представляващи магазини № 2.4, № 3.9, № 3.12, № 3.14, № 3.15, № 3.22, № 3.23, № 7.2, № 8.2, № 8.3, № 11.5, № 11.8, № 11.10 на Общински пазар гр.Червен бряг

Пълна информация
Съобщение за нарушено водоснабдяване ще има в с. Бресте

На 19.05.2020 г.

Пълна информация
Уведомление за инвестиционно предложение на Община Червен бряг

Относно разширение на гробищен парк, във връзка с изискванията на чл.95, ал 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

Пълна информация
Съобщение за нарушено водоподаване от ВиК за гр.Червен бряг

За V кв.- гр.Червен бряг

Пълна информация
Съобщение във връзка с дейността на "МИГ Карлуковски карст - Червен бряг - Искър"

Процедура за подбор на проектни предложения BG05M9OP001- 2.060 - МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър, Мярка 6 „По-добър достъп до устойчиви услуги

Пълна информация
Заповед № РД-11-20/15.05.2020г. на Кмета на Община Червен бряг

изработи проект за изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП-ПР) в обхвата на УПИ ХХХVІІ-844 и УПИ Х - „За обществено жилищно строителство, магазини и гаражи“, кв. 34 по действащия регулационен план, а по КККР на гр. Черве

Пълна информация
Обявена e извънредна епидемична обстановка

Считано от 14 май 2020 г. до 14 юни 2020 г.

Пълна информация
ПОКАНА ЗА ПОДБОР НА ПАРТНЬОРИ

Процедура чрез подбор на проектни предложения с два крайни срока за кандидатстване BG05M2OP001-3.012 – „МИГ Карлуковски карст - Червен бряг-Искър“ – Мярка 7 „Достъп до качествено образование, чрез интегрираните в образователната система на деца и учениц

Пълна информация