Общински дълг

Обява за откриване  на процедура за поемане на дългосрочен общински дълг

 

На основание чл. 19 от Закона за общинския дълг и във връзка с Решение № 380 по Протокол № 21 от заседание на Общински съвет - Червен бряг, проведено на 31.05.2021г. и Решение № 400 по Протокол № 22 от заседание на Общински съвет - Червен бряг проведено на 28.06.2021г. за поемане на дългосрочен общински дълг и Процедура за избор на кредитна/финансова институция по чл. 19 от Закона за общинския дълг, приета от Общински съветЧервен бряг

ОБЯВЯВАМ: 

 

Обява - пълен текст

Документация за участие

Финансово състояние към 30 юни 2021 год.

ГФО към 31 декември 2019 год. - заверен от Сметна палата

Протокол от проведено заседание на комисията, назначена със заповед на Кмета на община Червен бряг № РД-09-452/27.08.2021 г. - дата на публикуване 02.09.2021 г.