Обявяване Заповед РД-11-79/27.05.2021г.

На основание чл. 135, ал. 7 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че е издадена Заповед № РД-11-79/27.05.2021г. на Кмета на Община Червен бряг, с която се разрешава  да се изработи проект за изменение на действащия Подробен устройствен план –План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на ПИ 80501.801.128 по кадастралната карта на гр. Червен бряг (съставляващ част от УПИ VІІІ-299, 300)

 арх. П. Агалова

Гл. архитект на Община Червен бряг

 

Заповед РД-11-79 от 27.05.2021г. - пълен текст

 

 

28.05.2021 10:21