Обявление

На основание чл.129, ал.5 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че е издадена Заповед № РД-11-45/14.04.2021г. на Кмета на Община Червен бряг, с която се одобрява План-схема на елементите на техническата инфраструктура в границите на урбанизираната територия на гр. Червен бряг, към действащ ПУП-ПРЗ, за трасе на подземно външно кабелно електрозахранване НН на обект: „Преустройство на съществуваща складова база в цех за трайни сладкарски и шоколадови изделия и пристройка за стълбища“

 

Арх. Бойко Балтаков

Главен архитект на Община Червен бряг

 

Заповед РД-11-45 от 14.04.2021

Графична част план-схема

 

15.04.2021 11:40