Съобщение

 

До

Жителите на Община

Червен бряг

 

 

Община Червен бряг уведомява обществеността и жители на населените места на територията на община Червен бряг, че съгласно подписан Меморандум от 02.03.2021 г., между Министерство на околната среда и водите и „Монбат“ АД и дъщерните дружества в групата Монбат, в т.ч. „Монбат Рисайклинг“ ЕАД, гр. Монтана, бе организирано и извършено товарене на опасен отпадък с код 19 12 11* (представлявaщ полиетиленов сепаратор), находящ се в поземлен имот с идентификатор 80501.500.1, по КККР на гр. Червен бряг, общ. Червен бряг, обл. Плевен, местност „Лъката“, намиращ се във владение на кмета на Община Червен бряг, с цел обратно приемане на същия отпадък и неговото транспортиране до площадка за временно съхранение на „Монбат Рисайклинг“ ЕАД, гр. Монтана, при спазване на екологичното законодателство до предаването им за окончателно третиране.

В изпълнение на чл. 7, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците, от площадката са натоварени и транспортирани следните количества опасен отпадък с код 19 12 11*: на 16.03.2021 г. – 106.580 тона; на 17.03.2021 г. – 17.480 тона; на 30.03.2021 г. – 107.580 тона; на 31.03.2021 г. – 94.200 тона; на 01.04.2021 г. – 98.480 тона; ВСИЧКО: 424,320 тона.

Площадката в поземлен имот с идентификатор 80501.500.1, по КККР на гр. Червен бряг, общ. Червен бряг, обл. Плевен, местност „Лъката“ е почистена от опасен отпадък с код 19 12 11*, като същият е транспортиран до площадка на „Монбат Рисайклинг“ ЕАД, гр. Монтана, в съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците.

            Община Червен бряг благодари за указаното съдействие на Министъра на околната среда и водите, Директора на РИОСВ – гр. Плевен и на Народният представител г-н Пламен Тачев за решаване на този толкова важен проблем за общината.

 

С уважение,

Д-р Цветан Костадинов

Кмет на Община Червен бряг