Съобщение

Успешно приключи изпълнението на дейностите по проект „Насърчаване на социалното приобщаване и икономическо развитие чрез реконструкция и рехабилитация на общински пътища територията на община Червен бряг“ Договор за БФП 15/07/2/0/00660 финансиран от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Подмярка:  7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура  Мярка 7: „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“.

Като резултат от изпълнението на проекта е извършена реконструкция и рехабилитация на три пътя в община Червен бряг:

  • „Реконструкция и рехабилитация на общински път PVN1186-от Телиш до Граница общ.(Червен бряг-Долни Дъбник), посока Садовец“;
  • „Реконструкция и рехабилитация на общински път LOV2096 от /Граница общ. (Луковит-Червен бряг) при Садовец-Ъглен до Ракита/“;
  • „Рехабилитация Северен обходен път PVN 2193 /Маркова могила - V-ти кв./ гр. Червен бряг, км 0+000 до км 3+238.55“.

По проекта е постигната основната цел: Създаване и обновяване на малки по мащаби публична и техническа инфраструктура, която от своя страна да доведе до създаването на оптимална жизнена среда на селските райони, опазването на околната среда, създаването на достъпност и развитие на икономиката и образованието.

Общият размер на финансовата помощ за реализиране на гореописаната инвестиция е 5 337 989, 68 лв. без ДДС.

 

 

 

02.04.2021 08:55