Съобщение

 

На 21.01.2021 година  ще се проведе дистанционно,  чрез неприсъствено гласуване, заседание на Общински съвет Червен бряг, при следния  проект за

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

 

1.Обсъждане предложение относно кандидатстване на Община Червен бряг с проектно предложение, пред Агенция за социално подпомагане чрез дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция“, в качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020 г., съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ОПХ, ФЕПНЛ), по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – Операция „3.1 – Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ на Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.

 

ПЕТЬО КОСТОВ

Председател на Общински съвет- Червен бряг