Обявление

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл.124б, ал.2, във връзка с чл. 135, ал. 7 от ЗУТ, Община Червен бряг съобщава, че е издадена Заповед № РД-11-32/15.07.2020г. на Кмета на Община Червен бряг, с която се разрешава  да се изработи проект за изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП-ПР) в обхвата на УПИ ІІ-174 и УПИ ІІІ-176 в кв. 134 по плана на гр. Червен бряг.

 

Арх. Пламена Агалова

Главен архитект община Червен бряг

 

 

16.07.2020 13:49