Разрешение за строеж № 42/29.06.2020 год. от Главния архитект на общината за обект: „Склад за прикачен инвентар в ПИ 14934.222.1 по КККР на с. Глава, община Червен бряг, област Плевен“

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че има издадено Разрешение за строеж № 42/29.06.2020 год. от Главния архитект на общината за обект:

„Склад за прикачен инвентар в ПИ 14934.222.1 по КККР на с. Глава, община Червен бряг, област Плевен“,

строеж от V (пета) категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 5, буква „б“ от ЗУТ и чл. 10, ал. 2 от Наредба №1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

Възложител: „РОСТОВ“ АД.

Настоящето Разрешение за строеж подлежи на обжалване пред Административен съд-Плевен в 14-дневен срок от съобщаването.

 

Арх. Пламена Агалова

Главен архитект община Червен бряг

 

 

 

 

 

 

30.06.2020 09:23