Разрешение за строеж № 41/29.06.2020 год. от Главния архитект на общината за обект: „Обособена позиция № 25: Реконструкция на магистрален канал М0 от напоителна система „Бяла Слатина“ в община Червен бряг, област Плевен, „Напоителни системи“ ЕАД – клон „М

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че има издадено Разрешение за строеж № 41/29.06.2020 год. от Главния архитект на общината за обект:

„Обособена позиция № 25: Реконструкция на магистрален канал М0 от напоителна система „Бяла Слатина“ в община Червен бряг, област Плевен, „Напоителни системи“ ЕАД – клон „Мизия“,

строеж от ІІІ (трета) категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3, б. „б“ от ЗУТ и чл. 6, ал.2, б. „б“, т. 5, във връзка с чл. 7, ал. 1 от Наредба №1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

Възложител: „НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ“ ЕАД.

Настоящето Разрешение за строеж подлежи на обжалване пред Административен съд-Плевен в 14-дневен срок от съобщаването.

 

Арх. Пламена Агалова

Главен архитект община Червен бряг

 

 

 

 

 

 

30.06.2020 09:22