Провеждане на „ПЪРВА КОПКА“ по проект „Насърчаване на социалното приобщаване и икономическото развитие чрез реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на община Червен бряг“ по ПРСР 2014-2020г.

 

ПРОВЕЖДАНЕ НА „ПЪРВА КОПКА“ ПО ПРОЕКТ „НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРИОБЩАВАНЕ И ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ ЧРЕЗ РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ“ ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 г.


Проектът включва три обособени позиции:
Обособена позиция № 1 - Реконструкция и рехабилитация на общински път PVN 1186 - от Телиш до Граница общ. / Червен бряг - Долни Дъбник/, посока Садовец;
Обособена позиция № 2 - Реконструкция и рехабилитация на общински път LOV2096 от /Граница общ, Луковит - Червен бряг/ при Садовец - Ъглен до Ракита;
Обособена позиция № 3 - Рехабилитация Северен обходен път PVN2193 / Маркова могила – V-ти кв./ гр. Червен бряг, км.0+000 км. до км 3+238.55).
Проектът се изпълнява по подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 " Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програма за развитие н селските райони за периода 2014 - 2020 г..