Обява

Община Червен бряг обявява публичен търг с тайно наддаване, чрез представяне на заявленията в ЦУИГ ден преди търга и необходимите  документи от участниците в деня на търга пред тръжната комисия за отдаване под наем на общински недвижими имоти, представляващи магазини № 2.3, № 2.5, № 6.2, № 7.1   за търговия, находящи се на Общински пазар гр. Червен бряг за срок от 5 /пет/ години    

 

 

19.06.2020 14:14