Обява

Община Червен бряг обявява публичен търг с тайно наддаване, чрез представяне на заявленията в ЦУИГ ден преди търга и необходимите  документи от участниците в деня на търга пред тръжната комисия за отдаване под наем на общински недвижим имот, представляващ площадка /терен № 13/ за поставяне на павилион с площ 10.00 кв.м, находяща се в кв. 71, УПИ II – 1288 по плана на гр. Койнаре

 

 

19.06.2020 14:11