Заповед за обявяване настъпването на етап „Восъчна зрялост“ на посевите от житни култури и обявяване на пожароопасен сезон за територията на Община Червен бряг

 

З А П О В Е Д

№ РД-10-108/10.06.2020 г.

 

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 4, ал. 4 от Наредба № 8121з-968/10.12.2014 г., изм. ДВ, бр. 17 от 23 февруари 2018 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделски земи и Заповед № РД-04-59/02.06.2020 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“- Плевен

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 1. Обявявам настъпването на етап „Восъчна зрялост“ на посевите от житни култури и обявявам пожароопасен сезон за територията на Община Червен бряг, считано от 08.06.2020 г. до 28.10.2020 г.
 2. Всички юридически и физически лица, собственици и ползватели на земеделски земи, следва да спазват правилата и нормите на противопожарна безопасност при извършване на дейности в земеделски земи;
 3. Определям следните мерки за осигуряване на пожарна безопасност на територията на Община Червен бряг:
 • Забранявам паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на моторни превозни средства в площите с посеви и на разстояние по-малко от 50 метра до тях от настъпването на „Восъчна зрялост“ до окончателното прибиране на реколтата и изораване на стърнищата, както и извършването на огневи работи на разстояние, по- малко от 100 м от границите на земеделските земи.
 • Забранявам извършването на ремонтни дейности по линейните обекти, преминаващи през житните площи, през периода от восъчна зрялост до окончателно прибиране на реколтата. При аварийни ситуации се допуска извършване на ремонтни дейности след предварително уведомяване на РСПБЗН при спазване на изискванията за пожарна безопасност.
 • Забранявам изгарянето на стърнища, слама и суха трева по слоговете и други площи, съгласно чл. 6, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на земеделските земи и чл. 13 от Наредба № І-153/23.07.1999 г. за опазване на земеделските обекти, зърнени храни и фуражите от пожарите.
 • Задължавам юридическите лица, стопанисващи републикански, общински и частни пътища, преминаващи през и/или покрай житни посеви, да извършват механично отстраняване на сухите треви и храсти, горими предмети и материали в сервитута на пътя.
 • Задължавам юридическите и физическите лица, преминаващи покрай неожънати площи, да спазват правилата и нормите за пожарна безопасност и с действията си да не предизвикват възникването на пожари.
 • Възлагам на кметовете на кметства в общината:
 • да контролират спазването на изискванията на наредба № 8121з– 968/10.12.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи;
 • да организират и проведат мероприятия за опазване на селскостопанското имущество от пожари по смисъла на чл. 8, ал. 1 и ал. 2 от Закона за опазване на селскостопанското имущество;

 

 • да създадат организация за участие на населението в гасенето на пожари в посевите и да предприемат мерки за недопускане на пожари в сухи треви и стърнища;
 • да информират населението по подходящ начин при усложняване на пожарната обстановка и за предприетите превантивни мерки за недопускане на пожари;
 • Възлагам на юридическите и физическите лица, осъществяващи дейности в земеделските земи, изпълнението на следните мерки:
 • да организират и изпълняват изискванията на Наредба №8121з– 968/10.12.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи;
 • преди започване на жътвата земеделските производители да осигурят разпарцелиране на масивите на участъци не повече от 800 дка за ежедневна работа; да разжънат, изнесат сламата и заорат ивица с ширина не по-малка от 6м; да осигурят трактор с четири корпусен плуг за всяка агрегатна група, да организират и проведат обучение и инструктаж на всички механизатори и участници в кампанията по прибирането на реколтата; да организират наблюдение на посевите и селскостопанската техника, която остава на полето след работа; да осигурят обектите с необходимата противопожарна техника, съоръжения и средства за гасене;
 • да организират провеждането на инструктажи за пожаробезопасна работа на лицата, изпълняващи задълженията като физическа охрана и наблюдение на посевите, и участниците в жътвената кампания;
 • водачите на земеделска техника да познават и спазват правилата за пожарна безопасност;
 • да се поставят на видни места край площите с житни култури знаци за забрана на пушенето и паленето на открит огън в съответствие с изискванията на Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа (ДВ, бр. 3 от 2009г.);
 • при забелязан горски или полски пожар незабавно да се уведомят органите на РСПБЗН – гр. Червен бряг на тел. 112.

 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички кметове на кметства за сведение и изпълнение, както и да се излъчи по местната кабелна телевизия, да се публикува на официалния сайт на Община Червен бряг и да се прочете по общинския радиовъзел.

 

Контрол по изпълнение на настоящата заповед ще упражнявам лично.

 

 

 

 

/П/

Д-Р ЦВЕТАН КОСТАДИНОВ

Кмет на Община Червен бряг