Разрешение за строеж № 30/21.05.2020г.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, Община Червен бряг съобщава, че има издадено Разрешение за строеж № 30/21.05.2020г. от Главния архитект на общината за обект:

„Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в сградата на Диагностично-консултативен център - I“ с РЗП 2647кв.м, в УПИ I, кв.71, ПИ 80501.805.393 по КККР на гр.Червен бряг; строеж от IV (четвърта) категория, съгласно чл.137, ал.1, т.4, буква „д“ за обект по буква „а“ от ЗУТ и чл.9, ал.1 от Наредба №1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

Възложител: „ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ“, с адрес: гр.Червен бряг, ул. „Антим І” №1

Настоящето Разрешение за строеж подлежи на обжалване пред Административен съд-Плевен в 14-дневен срок от съобщаването.

АРХ. ПЛАМЕНА АГАЛОВА

ГЛАВЕН АРХИТЕКТ ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ