Обява за публичен търг с тайно наддаване

 

Лого Община

 

 

О   Б   Я   В   А

 

            Община Червен бряг обявява публичен търг с тайно наддаване, чрез представяне на заявленията в ЦУИГ ден преди търга и необходимите  документи от участниците в деня на търга пред тръжната комисия за отдаване под наем на общински недвижими имоти, представляващи магазини № 2.4, № 3.9, № 3.12, № 3.14, № 3.15, № 3.22, № 3.23, № 7.2, № 8.2, № 8.3, № 11.5, № 11.8, № 11.10 за търговия, находящи се на Общински пазар гр. Червен бряг за срок от 5 /пет/ години .               

Дата на провеждане на търга04.06.2020 г.,  в стая 406 на Община Червен бряг, както следва:

 

 

 

 

 

 

 

№ по ред

ПОМЕЩЕНИЕ

ПЛОЩ/кв.м/

Начална месечна наемна цена/лв. без ДДС

Депозит за участие/лв.

Дата/час

 

 

 

 

 

04.06.2020 г.

18.06.2020 г./повторен търг

1

Магазин № 2.4

15.40

154.00

308.00

09:15

2

Магазин № 3.9

14.70

147.00

294.00

09:30

3

Магазин № 3.12

14.25

142.50

285.00

09:45

4

Магазин № 3.14

9.00

90.00

180.00

10:00

5

Магазин № 3.15

9.00

90.00

180.00

10:15

6

Магазин № 3.22

9.00

90.00

180.00

10:30

7

Магазин № 3.23

9.00

90.00

180.00

10:45

8

Магазин № 7.2

21.85

218.50

437.00

11:00

9

Магазин № 8.2

32.00

320.00

640.00

11:15

10

Магазин № 8.3

16.30

163.00

326.00

11:30

11

Магазин № 11.5

9.20

92.00

184.00

11:45

12

Магазин № 11.8

9.60

96.00

192.00

12:00

13

Магазин № 11.10

10.30

103.00

206.00

12:15

 

            Цена на тръжните документи25.00 /двадесет и пет/лева без ДДС, които се получават в стая 404 на Общината, срещу представяне на приходна квитанция от Центъра за услуги и информация на гражданите /ЦУИГ/ - касата на Общината.

Начална тръжна месечна наемна цена:  не по-ниска от посочената по-горе в таблицата.

Краен срок за закупуване на документация за участие: не по-късно от 16:00  часа на 01.06.2020 г. /При повторен търг до 16:00 часа на 15.06.2020 г./

            Депозит за участиеописан по-горе в таблицата за всеки обект, внесен в касата на Общината – на 8 етаж или по сметка BG58DEMI92403300081716, BIC DEMIBGSF при „Търговска банка Д” АД – офис Червен бряг, до 16:00 часа на 03.06.2020 г. /При повторен търг – до 16:00 часа на 17.06.2020 г./

            Срок за подаване на заявления за участиев център за услуги и информация на гражданите до 16:00 часа на 03.06.2020 г. /При повторен търг до 16:00 часа на 17.06.2020 г./

 

 

 

При липса на кандидати, повторен търг ще се проведе на 18.06.2020 г. в посочените по-горе часове, при същите условия, след закупуване на нова тръжна документация за участие в публичен търг, съгласно  Глава осма, Раздел І и ІІ от НРПУРОИ.

За информация: гр. Червен бряг, ул. „Антим І” № 1, тел. 0659/9 34 65

                                     

 

 

 

 

 

С уважение,

 

Д-Р ЦВЕТАН КОСТАДИНОВ

Кмет на Община Червен бряг