Заповед № РД-11-19/29.04.2020г. на Кмета на Община Червен бряг

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл.129, ал.5 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че е издадена Заповед № РД-11-19/29.04.2020г. на Кмета на Община Червен бряг, с която се одобрява проект за изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на УПИ ХVІ-510.006 по действащия ЗРП на „Бета“ АД, ПИ с идентификатор 80501.510.25 по КККР на гр. Червен бряг.

 

Арх. Пламена Агалова

Главен архитект община Червен бряг