Съобщение за възстановяване на правото на собственост

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

НА ВНИМАНИЕТО НА

АДРИАНА АНДРОВА  И  ЦЕЦКО АНДРЕЕВ

 

         На основание чл.61, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, Отдел „Териториално и селищно устройство“ при Община Червен бряг, съобщава на заинтересованите лица - наследници на Андро Иванов, които не са намерени на посочените адреси, че са изготвени:

  • Заповед №РД-11-6 от 21.02.2020г. за поземлен имот с идентификатор 80501.914.660, местност „Биволски камък“,
  • Заповед №РД-11-7 от 21.02.2020г. за поземлен имот с идентификатор 80501.914.270, местност „Биволски камък“,

на основание §4, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28а, ал.1 от  ППЗСПЗЗ, за възстановяване на правото на собственост върху горепосочените поземлени имоти в землище на гр.Червен бряг, Община Червен бряг.

         Заповедите са на разположение за запознаване от заинтересованите лица, в сградата на Общинска администрация - Червен бряг, ул. „Антим І” №1, стая 204.

         На основание чл.28а, ал.1 от ППЗСПЗЗ и чл.84 от АПК в 14-дневен срок от съобщението, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения по заповедите до общинска администрация.

 

С уважение,

Д-Р ЦВЕТАН КОСТАДИНОВ

 КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ