Заместник-кметове

ЗАМЕСТНИК-КМЕТ – ИВАН НИКОЛОВ НОВКИРИШКИ 

Ресор – Дирекция „Финансова политика и управление на човешките ресурси“, Отдел „Администриране на местни данъци и такси“, Отдел „Икономика и общинска собственост“ и Изпълнители на бюджета в кметствата

Образование:

Висше магистър

Професионален опит:

От 1992-1999 г. , е счетоводител;

От 1999-2003 г., е директор на дирекция „Финанси, общинска собственост и приватизация“ в община Червен бряг;

От 2003-2007 г., е заместник-кмет на Община Червен бряг;

От 2007-2009 г., е председател на Общински съвет гр. Червен бряг;

От 2009-2013 г., областен управител на Областен административен център Плевен;

От 2015-2019 г., е контрольор във ВИК ЕООД – гр. Плевен.

Семейно положение: Женен, с 1 дете

Приемно време:

Вторник:15:00 – 17:00 часа

Функции на заместник-кмета по финансова политика и управление ЧР, икономика и  общинска собственост и администриране на местни данъци и такси:

 1. Ръководи, организира и контролира дейностите на  дирекция “Финансова политика и управление на човешките ресурси“, отдел „Администриране на местните данъци и такси“ и отдел „Икономика и общинска собственост“, както и ръководи изпълнители на бюджета в кметствата;
 2. Изпълнява функции по ръководство, координация и контрол в областта на:
 • Управление и разпореждане с общинска собственост;
 • Изпълнение на жилищната политика на общината и стопанисване на общинските жилища;
 • Управление на търговската дейност;
 • Транспортно обслужване в общината и изпълнение на транспортната схема;
 • Работата на общинските търговски дружества по изпълнение на бизнес и инвестиционни програми;
 1. Организира дейността по разработването, приемането и актуализацията на общинския бюджет и контрола по неговото изпълнение;
 2. Осъществява контрол по разходването на бюджетните и извънбюджетните средства
 3. Организира и контролира дейността по събирането на местните данъци и такси и други приходи;
 4. Организира разработването, изпълнението и ежегодното отчитане на програмата за разпореждане с общинско имущество, както и разработването на програмата за приватизация и предоставяне на концесии на общински дейности и обекти;
 5. При упълномощаване от кмета на общината разглежда административно-наказателни преписки по прилагане на наредбите на Общински съвет по ресорните му направления на дейност и издава наказателни постановления;
 6. Организира и ръководи съвещания, работни групи, комисии за решаване на проблеми в ръководените от него сфери на икономиката и стопанската дейност;
 7. Следи за взаимодействието на подчинените му дирекции и отдели с другите звена от общинска администрация;
 8. Изпълнява представителни функции, възложени му от кмета но общината;
 9. Осъществява и поддържа контакти на общината с Министерства, централни, регионални, Областни и общински ведомства и институции по компетентност;
 10. Организира процеса на разработване на проекти, на стратегии, програми, планове и наредби, свързани с направлението, за което отговаря;
 11. Организира, координира и контролира прилагането на Закона за местните данъци и такси и подзаконовите нормативни актове за изпълнение на приходната част по бюджета на общината;
 12. Заместник-кметът ръководи и осъществява цялостен контрол при изпълнението  на дейностите и задачите произтичащи от функционалната му компетентност и длъжностна характеристика;

 

 

ЗАМЕСТНИК-КМЕТ – АРХ. БОЙКО ВЛАДИМИРОВ БАЛТАКОВ

Ресор – Отдел „Териториално и селищно устройство“ и отдел “Обществени поръчки, програми и проекти“

Образование:

Висше магистър

Професионален опит:

От 1994-1999 г. , е гл. архитект на Община Плевен;

От 2012-2013 г., е гл. архитект на Община Плевен;

От 2009-2017 г., е заместник-областен управител на Областен административен център Плевен;

От 2018-2019 г., е заместник-кмет на Община Никопол.

Приемно време:

Четвъртък:15:00 – 17:00 часа

Функции на заместник-кмета по териториално и селищно устройство, екология, обществени поръчки, програми и проекти:

 1. Ръководи, организира и контролира дейностите на отдел „Териториално и селищно устройство“ и отдел „Обществени поръчки, програми и проекти“;
 2. Разпределя, формулира, координира и контролира изпълнението на задачите на съответните отдели;
 3. Следи за взаимодействието на подчинените му отдели с другите звена от общинската администрация;
 4. Контролира разработването на общите и подробни градоустройствени планове;
 5. Организира изготвянето на Плана за капиталово строителство на обекти с общинско значение, както и реализирането му след приемането;
 6. Осъществява контрол по разходването на бюджетните и извънбюджетните средства при изпълнение на Плана за капитално строителство на обекти с общинско имущество, както и на средства получени по проекти и програми;
 7. Изпълнява представителни функции, възложени му от кмета на общината;
 8. Осъществява и поддържа контакти на общината с министерства, централни, регионални, областни и общински ведомства и институции по компетентност;
 9. Координира и организира работата по значими за общината проекти ;
 10. Организира и координира дейности свързани с икономическото развитие и развитие на туризма;
 11. Организира и координира дейности свързани с разработването, актуализацията и мониторинга на Общинския план за развитие;
 12. Организира и координира дейности свързани с  управлението на проекти, програми, стратегии, наредби свързани с  направлението, за което отговаря;
 13. Организира и координира взаимодействието на местната власт с бизнеса на територията на Община Червен бряг и извън нея;
 14. Организира и  координира планирането на обществените поръчки, концесии и публично-частни партньорства и контролира дейностите свързани с техническата подготовка, провеждането и други дейности по тях.