Заместник-кметове

ЗАМЕСТНИК-КМЕТ - ПАВЛИН БЛАГОЕВ ФИЛЬОВСКИ

Ресор:  Образование, култура, социални дейности, здравеопазване и спорт.

Образование:

Висше магистър

Професионален опит:

2005 г. - 2007 г. – гл. юрисконсулт  в община Червен бряг

2007 г. – 2009 г. - ст. юрисконсулт в ОД “Земеделие“ – Плевен

2009 г. – 2011 г. – административен директор на ОД ДФ „Земеделие“ – Плевен

2011 г. – 2015 г. кмет на община Червен бряг

2016 г. – адвокат в Адвокатска колегия – Плевен

2016 г. – 2023 г. – гл. юрисконсулт военно формирование 22160 - Плевен

Семейно положение: Женен, с 2 деца

Приемно време:

Понеделник: 10:00 – 12:00 часа

e-mail: [email protected]

Телефон: 0659/ 9 26 06

Функции на заместник-кмета по образование, култура, социални дейности, здравеопазване и спорт:

 1. Ръководи, координира, организира и контролира дейността на всички служители в отдел „Хуманитарни дейности“ и отдел „Социални зейности“, в сферата на  образованието, културата, социалните дейности, програмите за временна заетост, дейности по здравеопазването, културно-историческо наследство, общински културни институции и читалища, спортна база, МКБППМН и други комисии, свързани с прилагане на нормативни актове в съответната сфера.
 2. Ръководи, координира дейността на социалните услуги и заведения, които са на подчинение и финансиране на общината
 3. Координира взаимоотношенията на общинска администрация с Министерства, ведомства, финансови институции, юридически и физически лица за дейностите, по които отговаря
 4. Организира и ръководи съвещания и работни групи за решаването на  проблеми в ръководените от него сфери
 5. Изпълнява представителни функции, възложени му от кмета на общината
 6. Координира работата по значими за общината проекти в областта на образование, младежта, спорта, културата, здравеопазването и социалните дейности, както и  дейностите в тези сфери

 

 

ЗАМЕСТНИК-КМЕТ – АРХ. БОЙКО ВЛАДИМИРОВ БАЛТАКОВ

Ресор – Отдел „Териториално и селищно устройство“ и отдел “Обществени поръчки, програми и проекти“

Образование:

Висше магистър

Професионален опит:

От 1994-1999 г. , е гл. архитект на Община Плевен;

От 2012-2013 г., е гл. архитект на Община Плевен;

От 2009-2017 г., е заместник-областен управител на Областен административен център Плевен;

От 2018-2019 г., е заместник-кмет на Община Никопол.

Приемно време:

Четвъртък:15:00 – 17:00 часа

Функции на заместник-кмета по териториално и селищно устройство, екология, обществени поръчки, програми и проекти:

 1. Ръководи, организира и контролира дейностите на отдел „Териториално и селищно устройство“ и отдел „Обществени поръчки, програми и проекти“;
 2. Разпределя, формулира, координира и контролира изпълнението на задачите на съответните отдели;
 3. Следи за взаимодействието на подчинените му отдели с другите звена от общинската администрация;
 4. Контролира разработването на общите и подробни градоустройствени планове;
 5. Организира изготвянето на Плана за капиталово строителство на обекти с общинско значение, както и реализирането му след приемането;
 6. Осъществява контрол по разходването на бюджетните и извънбюджетните средства при изпълнение на Плана за капитално строителство на обекти с общинско имущество, както и на средства получени по проекти и програми;
 7. Изпълнява представителни функции, възложени му от кмета на общината;
 8. Осъществява и поддържа контакти на общината с министерства, централни, регионални, областни и общински ведомства и институции по компетентност;
 9. Координира и организира работата по значими за общината проекти ;
 10. Организира и координира дейности свързани с икономическото развитие и развитие на туризма;
 11. Организира и координира дейности свързани с разработването, актуализацията и мониторинга на Общинския план за развитие;
 12. Организира и координира дейности свързани с  управлението на проекти, програми, стратегии, наредби свързани с  направлението, за което отговаря;
 13. Организира и координира взаимодействието на местната власт с бизнеса на територията на Община Червен бряг и извън нея;
 14. Организира и  координира планирането на обществените поръчки, концесии и публично-частни партньорства и контролира дейностите свързани с техническата подготовка, провеждането и други дейности по тях.