Заместник-кметове

ЗАМЕСТНИК-КМЕТ ПАВЛИН ФИЛЬОВСКИ

Ресор – Отдел „Териториално и селищно устройство“ и отдел “Обществени поръчки, програми и проекти“
 
Образование: Висше магистър
 
Професионален опит:
2005 г. - 2007 г. – гл. юрисконсулт  в община Червен бряг
2007 г. – 2009 г. – ст. юрисконсулт в ОД “Земеделие“ – Плевен
2009 г. – 2011 г. – административен директор на ОД ДФ „Земеделие“ – Плевен
2011 г. – 2015 г.– кмет на община Червен бряг
2016 г. – адвокат в Адвокатска колегия – Плевен
2016 г. – 2023 г. – гл. юрисконсулт военно формирование 22160 - Плевен
 
Семейно положение: Женен, с 2 деца
 
Приемно време:
Понеделник: 10:00 – 12:00 часа
 
e-mail: [email protected]
Телефон: 0659/ 9 37 67

Функции на заместник-кмета по териториално и селищно устройство, екология, обществени поръчки, програми и проекти:

 1. Ръководи, организира и контролира дейностите на отдел „Териториално и селищно устройство“ и отдел „Обществени поръчки, програми и проекти“;
 2. Разпределя, формулира, координира и контролира изпълнението на задачите на съответните отдели;
 3. Следи за взаимодействието на подчинените му отдели с другите звена от общинската администрация;
 4. Контролира разработването на общите и подробни градоустройствени планове;
 5. Организира изготвянето на Плана за капиталово строителство на обекти с общинско значение, както и реализирането му след приемането;
 6. Осъществява контрол по разходването на бюджетните и извънбюджетните средства при изпълнение на Плана за капитално строителство на обекти с общинско имущество, както и на средства получени по проекти и програми;
 7. Изпълнява представителни функции, възложени му от кмета на общината;
 8. Осъществява и поддържа контакти на общината с министерства, централни, регионални, областни и общински ведомства и институции по компетентност;
 9. Координира и организира работата по значими за общината проекти ;
 10. Организира и координира дейности свързани с икономическото развитие и развитие на туризма;
 11. Организира и координира дейности свързани с разработването, актуализацията и мониторинга на Общинския план за развитие;
 12. Организира и координира дейности свързани с  управлението на проекти, програми, стратегии, наредби свързани с  направлението, за което отговаря;
 13. Организира и координира взаимодействието на местната власт с бизнеса на територията на Община Червен бряг и извън нея;
 14. Организира и  координира планирането на обществените поръчки, концесии и публично-частни партньорства и контролира дейностите свързани с техническата подготовка, провеждането и други дейности по тях.

 

ЗАМЕСТНИК-КМЕТ СТЕФКА ЛАЗАРОВА

Ресор: отдел „Финансова политика и управление на човешките ресурси“, отдел „Администриране на местните данъци и такси“, отдел „Икономика и общинска собственост“, изпълнител-бюджет в кметствата от община Червен бряг

Образование: Висше, Стопанка академия  „Димитър А. Ценов“ гр. Свищов специалност „Стопански и финансов контрол“

Професионален опит:

2005-2008 г. Мл. експерт в дирекция „Финанси“ община Червен бряг

2009-2012 г. Началник отдел „Бюджет и човешки ресурси“ община Червен бряг

2013-2023г. Гл. експерт в дирекция „Финансова политика и управление на човешките ресурси“, община Червен бряг

Семейно положение: омъжена , с едно дете

Приемно време:

email:[email protected]

тел. 0659/941-11

Функции на заместник-кмета по финансова политика и управление на човешките ресурси, икономика и  общинска собственост и администриране на местните данъци и такси:

 1. Ръководи, организира и контролира дейностите на  отдел “Финансова политика и управление на човешките ресурси“, отдел „Администриране на местните данъци и такси“, отдел „Икономика и общинска собственост“, както и ръководи изпълнители на бюджета в кметствата;
 2. Изпълнява функции по ръководство, координация и контрол в областта на:
 • Финансовата политика и управлението на човешките ресурси;
 • Управление и разпореждане с общинска собственост;
 • Изпълнение на жилищната политика на общината и стопанисване на общинските жилища;
 • Управление на търговската дейност;
 • Транспортно обслужване в общината и изпълнение на транспортната схема;
 • Работата на общинските търговски дружества по изпълнение на бизнес и инвестиционни програми;
 1. Организира дейността по разработването, приемането и актуализацията на общинския бюджет и контрола по неговото изпълнение;
 2. Осъществява контрол по разходването на бюджетните и извънбюджетните средства
 3. Организира и контролира дейността по събирането на местните данъци и такси и други приходи;
 4. Организира разработването, изпълнението и ежегодното отчитане на програмата за разпореждане с общинско имущество, както и разработването на програмата за приватизация и предоставяне на концесии на общински дейности и обекти;
 5. При упълномощаване от кмета на общината разглежда административно-наказателни преписки по прилагане н наредбите на Общински съвет по ресорните му направления на дейност и издава наказателни постановления;
 6. Организира и ръководи съвещания, работни групи, комисии за решаване на проблеми в ръководените от него сфери на икономиката и стопанската дейност;
 7. Следи за взаимодействието на подчинените му дирекции и отдели с другите звена от общинска администрация;
 8. Изпълнява представителни функции, възложени му от кмета но общината
 9. Осъществява и поддържа контакти на общината с Министерства, централни, регионални,

Областни и общински ведомства и институции по компетентност;

 1. Организира процеса на разработване на проекти, на стратегии, програми, планове и наредби, свързани с направлението, за което отговаря;
 2. Организира, координира и контролира прилагането на Закона за местните данъци и такси и подзаконовите нормативни актове за изпълнение на приходната част по бюджета на общината;
 3. Заместник-кметът ръководи и осъществява цялостен контрол при изпълнението  на дейностите и задачите произтичащи от функционалната му компетентност и длъжностна характеристика.