Финансов контрольор

Финансов контрольор

Телефон: 0659/94111

email

Финансовият контрольор се назначава от  кмета на общината и изпълнява следните функции:

Упражнява постоянен предварителен контрол за законосъобразност на всички документи и действия свързани с финансовата дейност чрез извършване на проверки преди вземане на решения за поемане на задължения и преди извършване на разходи;

 1. Контролът се осъществява чрез проверка на документите и действията свързани с поемането на задължение или с извършването на разходи;
 2. Преди поемането на задължението се проверяват:
 • съответствието на задължението с бюджетните параграфи;
 •  наличието на бюджетен кредит;
 • компетентността на лицето, което поема задължението;
 • правилното изчисление на количествата и сумите;
 • спазването на тръжните процедури и другите нормативни изисквания, свързани с поемане на задължението
 1. Преди извършването на разхода се проверява:
 • съответствието на разхода  с поетото задължение;
 • компетентността на лицето, разпоредило извършването на разхода;
 • верността на първичните счетоводни документи, включително правилното изчисление  на количествата и сумите по тях;
 • прави компетентни предложения и становища до Кмета при вземане на  управленски решения по финансови въпроси.