Достъп до обществена информация

Достъпът до обществена информация се предоставя въз основа на писмено заявление /Приложение №1/,  изпратено по електронна поща [email protected] и [email protected] или устно запитване в Центъра за услуги и информация на гражданите в Oбщина Червен бряг .  

Заявлението се разглежда от нашата администрация в 14-дневен срок от датата на регистриране. Срокът за разглеждане на заявленията може да бъде удължен за което ще бъдете уведомени, когато:

 1. Исканата информация е значителна по обем и е необходимо повече време за нейното събиране и подготвяне. Удължаването на срока не може да бъде повече от 10 дни /или общо 24 дни от подаването на заявлението/.
 2. Исканата информация се отнася до трето лице и е необходимо изрично неговото писмено съгласие за предоставянето ѝ. Удължаването на този срок не може да е повече от 14 дни / или общо 28 дни от подаване на заявлението/. В случаите, когато третото лице също представлява задължен по ЗДОИ субект, не е необходимо да се иска писмено съгласие. В случаите, когато е необходимо да се уведоми трето лице, писмото, с което се иска съгласие следва да се изпрати в 7-дневен срок от регистриране на заявлението за достъп до информация.
 3. Колко дълго да се чака отговор от третото лице?
 • Отговор от третото лице можем да чакаме до 14 дни от изпращането на писмото до него.
 1. Какво следва да се предприеме ако не се получи отговор от третото лице?
 • В случай, че не се получи отговор от третото лице, следва да бъде предоставен частичен достъп до информацията, като предварително се заличат тези части от документи, които съдържат данните, засягащи третото лице. Премахват се само онези части от документи, съдържащи лични данни или данни, съставляващи защитена тайна или търговска тайна.
 1. Какво следва ако се получи отказ от третото лице?
 • В този случай също следва да се предостави частичен достъп до информация в обем и по начин, който не разкрива информацията, отнасяща се до третото лице.

След този срок следва да бъдете уведомени писмено за решението за предоставяне на достъп до  информация или отказ за достъп.

Вашето заявление за достъп до обществена информация следва да съдържа:

 1. трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя;
 2. описание на исканата информация;
 3. предпочитана форма за предоставяне на достъп до исканата информация;
 4. адреса за кореспонденция със заявителя.

Ако в заявлението не се съдържат горепосочените данни, то се оставя без разглеждане. Заявлението може да получите в Центъра за услуги и информация на гражданите или да изтеглите от тук. Заявление за ДОИ

Формите, под които може да Ви бъде предоставен достъп до обществена информация, са следните:

 1. преглед на информация – оригинал или копие или чрез публичен общодостъпен регистър;
 2. устна справка;
 3. копия на материален носител;
 4. копия, предоставени по електронен път, или интернет адрес, където се съхраняват или са публикувани данните;

Достъп до желаната от Вас обществена информация може да се откаже:

 1. когато исканата от Вас информация е класифицирана информация или друга защитена тайна в случаите, предвидени в закон, както и в случаите на служебна обществена информация, създадена през последните 2 години;
 2. когато е свързана с оперативна подготовка на актове на общинска администрация Червен бряг и няма самостоятелно значение;
 3. когато засяга интересите на трето лице и то изрично е отказало предоставянето на исканата информация, освен в случаите на надделяващ обществен интерес;
 4. когато до същата информация Ви е била предоствена през предходните 6 /шест/ месеца.

Когато в общинска администрация Червен бряг не се съхранява исканата от Вас информация, ние ще препратим Вашето заявление до компетентен орган, ако имаме данни кой я съхранява. При липса на данни за местонахождението а исканата информация, ще Ви уведомим за липсата ѝ.

Решенията за предоставяне на достъп до обществена информация подлежат на обжалване пред  Административен съд – Плевен чрез кмета на Община Червен бряг в 14-дневен срок от получаване на решението по реда на АПК.

В Държавен вестник (бр. 22 от 18 март 2022 г.) е публикувана Наредба № Н-1 на министъра на финансите от 2022 г. за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация, която влиза в сила от 22 март 2022 г. В същия брой на Държавен вестник е публикувана и Заповед № ЗМФ-156 от 11.03.2022 г. на министъра на финансите за отмяна на Заповед № ЗМФ-1472 от 29.11.2011 г. за нормативите за разходи при предоставяне на информация.

Вид на носителя

Количество

Норматив за разход

1.

Хартия А4

1 лист

0,01 лв.

2.

Хартия А3

1 лист

0,02 лв.

3.

Разход за тонер за едностранно отпечатване на лист хартия А4

1 стр.

0,02 лв.

4.

Разход за тонер за едностранно отпечатване на лист хартия А3

1 стр.

0,04 лв.

5.

CD диск 700 MB

1 бр.

0,26 лв.

6.

DVD диск 4,7 MB

1 бр.

0,30 лв.

7.

DVD диск 8,5 MB

1 бр.

0,67 лв.

8.

USBфлаш памет 4 GB

1 бр.

3,46 лв.

9.

USB флаш памет 8 GB

1 бр.

5,72 лв.

10.

USB флаш памет 16 GB

1 бр.

7,93 лв.

11.

USB флаш памет 32 GB

1 бр.

9,47 лв.

Достъп до обществена информация се предоставя след заплащане на определените разходи и представяне на платежен документ.