Банкова сметка и кодове за вид плащане

БАНКОВА СМЕТКА И КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ

 

ИНСТИТУЦИЯ

ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ

 

 

БУЛСТАТ

000414154

АДРЕС

Ул. "Антим І" №1

 

 

МОЛ

Атанас Атанасов

IBAN

BG04DEMI92408400254515

 

 

BIC

BIC: DEMIBGSF

БАНКА

„ТЪРГОВСКА БАНКА  Д” АД – ФЦ Плевен, офис Червен бряг

 

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДА

 

 

КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ

 

Окончателен годишен (патентен) данък

 

 

44 14 00

 

Данък върху недвижимите имоти

 

 

44 21 00

 

Данък върху наследствата

 

 

44 22 00

 

Данък върху превозните средства

 

 

44 23 00

 

Такси за битови отпадъци

 

 

44 24 00

 

Данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин  

 

 

44 25 00

 

Туристически данък

 

 

44 28 00

 

Други данъци

 

 

 

44 34 00

 

Вноски от приходи на общински предприятия и институции

 

 

44 37 00

 

Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция

 

 

44 40 00

 

Приходи от наеми на имущество

 

 

44 41 00

 

Приходи от наеми на земя

 

 

44 42 00

 

Приходи от лихви по текущи банкови сметки

 

 

44 43 00

 

Приходи от лихви по срочни депозити

 

 

44 44 00

 

Дивидент

 

 

44 48 00

 

 

Дарения, помощи и други безв. получени суми от страната

 

44 51 00

 

Дарения, помощи и други безв.получени суми от чужбина

 

44 52 00

 

Приходи от продажби на дълготрайни материални активи

 

44 55 00

 

Приходи от продажби на земя

 

44 56 00

 

Приходи от концесии

 

44 57 00

 

Приходи от продажба на нематериални активи

 

44 59 00

 

Глоби, санкции и неустойки, нак.лихви, обезщетения и начети

 

44 65 00

 

Други неданъчни приходи

 

44 70 00

 

Такси за технически услуги

 

44 80 01

 

Такси за ползване на детски градини

 

44 80 02

 

Такси за ползване на детски ясли и други по здравеопазването  

 

44 80 03

 

Такси за ползване на дом.соц.патронаж и други соц.услуги

 

44 80 05

 

Такси за административни услуги

 

44 80 07

 

Такси за ползване на пазари, тържища и др.

 

44 80 08

 

Такси за притежаване на куче

 

44 80 13

 

Други общински такси

 

44 80 90