Административни услуги по Териториално и селищно устройство

1989 Издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти

1990 Осъществяване на контролпо строителството при определяне на строителна линия и ниво на строежа

1991 Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба 

2001 Допускане за изработване на проекти за изменение на подробни устройствени планове

2024 Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени

2025 Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива

2027 Издаване на скици за недвижими имоти

2043 Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти

2054 Разглеждане и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж

2055 Одобряване на инвестиционен проект за съдебна делба с ЕСУТ

2060 Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове

2061 Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект

2062 Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория

2063 Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи

2082 Удостоверение за идентичност на урегулиран поземлен имот

2083 Издаване виза за проектиране

2084 Издаване на удостоверение за търпимост на строеж

2085 Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.54а ал.3 от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ

2097 Проверка за спазване определената линия на застрояване, заснемане и нанасяне на мрежи и съоръжения на техническта инфраструктура

2098 Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването

2112 Издаване на разрешение за строеж

2113 Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока

2114 Учредяване право на преминаване през чужд поземлен имот

2116 Прокарване на временен път до урегулирани поземлени имоти, които имат лице по проектирани нови улици

2117 Одобряване на подробен устройствен план

2118 Вписване на сдруженията на собствениците в общинския регистър

2119 Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство

2130 Издаване Разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти

2517  Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях

2519 Препис от Решение на ЕСУТ

За факти и обстоятелства по териториално и жилищно устройство (Геодезически координати)

3179 Заявление за издаване на разрешение за промяна предназначението на сгради или на самостоятелни обекти в сгради без извършване на строителни и монтажни работи