Правила за прием на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Червен бряг за учебната 2019/2020г.

ЗАПОВЕД № РД-09-99/27.02.2019 г. 

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, Закона за предучилищното и училищно образование, Наредба №10 на МОН за организацията на дейностите в училищното образование и Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование

Н А Р Е Ж Д А М: 

Утвърждавам  ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС

НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ЧЕРВЕН БРЯГ

ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

                 Утвърдените правила, ведно с настоящата заповед да се сведат до знанието на Директор ДХД и директорите на училища на територията на град Червен бряг за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на г-жа Вергиния Василева – заместник-кмет на община Червен бряг. 

инж. ДАНАИЛ ВЪЛОВ     /п/
Кмет на община Червен бряг


УТВЪРДИЛ:         /п/

Инж. ДАНАИЛ ВЪЛОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ

 

ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС

НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ЧЕРВЕН БРЯГ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

Раздел І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. С тези правила се определя редът и условията за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на град Червен бряг.
 2. Приемът в І клас в общинските училища на територията на град Червен бряг се осъществява в съответствие с разпоредбите на Закона за предучилищното и училищното образование, Наредба №10 за организацията на дейностите в училищното образование и Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.
 3. Настоящите правила обхващат процесите на кандидатстване, класиране и записване на учениците в общинските училища по предварително изготвен график.
 4. Съгласно чл. 47, ал. 1 от Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, общинска администрация изготвя списъци на децата с включен постоянен/настоящ адрес, които следва да постъпят в първи клас, и в определения срок ги предоставя на директорите на училищата.

Раздел II. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПАРАЛЕЛКИТЕ И БРОЯ НА МЕСТАТА В ТЯХ ЗА ПРЕДСТОЯЩАТА УЧЕБНА ГОДИНА

 1. Училищният план-прием за първи клас определя броя на паралелките и броя на местата в тях за училището за всяка предстояща учебна година, съобразно общия брой на децата

(съгласно т.4). При определяне броя на учениците в паралелка, директорът спазва чл.53 и чл.61 от Наредбата за финансиране на институциите в предучилищното и училищното образование.

 1. Директорът определя и утвърждава със своя заповед план-приема за първи клас в срок до 30 март, след становище на Обществения съвет и съгласуване с Община Червен бряг, и го публикува на интернет страницата на училището.
 2. За изпълнение на училищния план-прием директорът определя със заповед комисия, която извършва всички дейности по приема на ученици, които са ангажимент на училището, в това число и разпределението на учениците по паралелки.

Раздел ІІI. ПРОЦЕДУРИ

 1. 8. Кандидатстване

8.1. Родителите/настойниците/приемните родители имат право да подават заявления за постъпване в първи клас в средното и в основните общински училища на територията на град Червен бряг.

8.2. Родителите/настойниците/приемните родители на всички ученици, кандидатстващи за прием в първи клас в общинските училища на територията на град Червен бряг, подават заявления, след издадена Заповед от директора за утвърден прием в първи клас. Заповедта се публикува на интернет страницата на училището и поставя на видно място в сградата. При подаване на заявлението родителите получават входящ номер. За близнаци се получава един входящ номер.

8.3. При подаване на заявление, родителите/настойниците/приемните родители предоставят копие от Акта за раждане на детето.

8.4 Когато в процеса на кандидатстване настъпи промяна в обстоятелствата, свързани с определени допълнителни критерии за класиране на учениците, родителите/настойниците/приемните родители подават допълнително заявление до директора на училището.

8.5 Класиране

9.1. Класиранията се извършват, съгласно графика, посочен в настоящите правила.

9.2.Класиранeтo се извършва в училището, съобразно подадените от родителите/настойниците/приемните родители заявления и по критериите, посочени в Раздел ІV от настоящите Правила.

9.3. Директорите на училищата актуализират броя на свободните места след всяко класиране и ги обявяват в срокове, съгласно графика.

9.4. Близнаци се класират заедно.

9.5. След всяко класиране на видно място в сградата на училището и/или на сайта на училището се публикува информация за класираните ученици, при спазване на ЗЗЛД и Регламент 679 от 2016 г. на ЕС.

9.6. Отговорност на родителите/настойниците/приемните родители е да следят информацията за класиранията и да спазват сроковете за записване.

 1. 10. Записване

10.1. Родителите/настойниците/приемните родители могат да запишат всеки класиран ученик на място в училището в рамките на установените срокове за записване, съгласно графика, посочен в настоящите правила. Незаписаният ученик в този срок, отпада от приетите за съответното класиране, и на негово място се приема следващото дете.

10.2. При записване родителят/настойникът/приемният родител представя оригинала на удостоверение за задължително предучилищно образование и оригинала на Акта за раждане, за проверка.

10.3. Училищната комисия извършва проверка на задължителните документи, удостоверяващи наличието на предимства, посочени в Раздел ІV от настоящите Правила и ако те отговарят на декларираните условия, записва ученика.

10.4. Ако се установи, че родителят/настойникът/приемният родител е използвал критерии, които са дали предимство на ученика, и за които не представи съответния документ, получава отказ за записване и може да кандидатства отново.

10.5. Прием на ученици в I клас над максимално определения в училищния план-прием брой места в паралелка се извършва, съгласно разпоредбите на Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

10.6. Директорът утвърждава списъците с приетите ученици по паралелки, в срок, съгласно графика, посочен в настоящите правила.

10.7. Всички документи, свързани с кандидатстването, класирането и записването на децата, се съхраняват от директора, или упълномощено от него лице със заповед, до края на съответната учебна година.

10.8. В срок до 15 септември училището изпраща в Община Червен бряг сведение за децата, записани в I клас.

10.9. В срок до 30 септември Община Червен бряг осъществява дейности по установяване на причините за непостъпване в I клас.

Раздел ІV. КРИТЕРИИ

11. Класирането при прием на ученици в първи клас в учебните заведения се осъществява по следните критерии:

11.1. Основни критерии:

 • Близост на училището до настоящ адрес на родителите/ настойниците/ приемните родители;
 • Най-кратко време за достигане до училището;
 • Дете с трайни увреждания над 50% ;
 • Дете сирак/ полусирак;
 • Деца, които имат братя и/или сестри, обучаващи се в същото учебно заведение, към 15.09. на съответната година;
 • Деца, завършили подготвителна група в избраното училище;
 • Близост на местоработата на един от родителите.

11.2. Всяко училище, съобразно спецификата на обучението, може да разработи и други допълнителни критерии за прием /деца с увреждания под 50%, деца-близнаци, деца на учители и/или служители в училището и др./ 

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ, СВЪРЗАНИ С ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

1. Подаване на заявления за постъпване в учебните заведения След издадена Заповед от директора за утвърден прием в първи клас в училището, но не по-късно от 31.05.2019 г.
2. Обявяване на резултатите с приетите ученици от първо класиране 07.06.2019 г.
3. Записване на учениците, приети на първо класиране от 10.06.2019 г. до 14.06.2019 г. /вкл./
4. Обявяване на свободни места след първо класиране 17.06. 2019 г.
5. Записване на учениците за попълване на свободните места от 18.06.2019 г. до 13.09.2019 г. /вкл./

Забележка: Промяна в конкретните срокове за прием – записване и класиране на децата в първи клас, е възможна по указания от РУО – Плевен. 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ В ГР. ЧЕРВЕН БРЯГ, ИЗВЪРШВАЩИ ПРИЕМ НА ДЕЦА В ПЪРВИ КЛАС

Училище Адрес Директор Телефон e-mail
1 СУ “Д-р Петър Берон“ Гр. Червен бряг,

 

ул. “Тома Петков“

№ 25

Емил Горанов

 

0887 003565

0659/93162,         0659/ 92751, 0659/ 92009

 

 

 

[email protected]
2 ОУ „Христо Смирненски“ Гр. Червен бряг,

 

ул. „Отец Паисий“ № 37

Светозар Милчев

 

0887 183108

0659/92029 [email protected]
3 ОУ „Алеко Константинов“ Гр. Червен бряг, Пети квартал,

 

ул. “Ал. Стамболийски“ №6

Ганка Нинова

 

 

0659/98078 [email protected]