Звено „Инспекторат“

Ръководител: Данаил Тоновски

Телефон: 0659/9 33 49

email: [email protected]

Дейност на звено „Инспекторат”:

  1. Общинският инспекторат е звено  на бюджетна издръжка към община Червен бряг, пряко подчинено на Кмета на Общината или на упълномощено от него  длъжностно лице;
  2. Инспекторатът осигурява и подпомага изпълнението на контролните функции на Кмета на Община Червен бряг по спазване от страна на  всички физически и юридически лица на територията на Общината  на нормативните актове на Общински съвет- Червен бряг, на законите и подзаконовите нормативни актове, на договори по които  Община Червен бряг е страна, както и на изпълнение на дейностите, възложени на общински предприятия и дружества с общинско участие в капитала;
  3. Служителите от Инспектората изпълняват задачите си самостоятелно или във взаимодействие с други общински звена или държавни органи. Контактите с РУ- Червен бряг към ОД на МВР - Плевен и др. държавни органи се осъществяват след предварително  съгласуване с кмета на общината, зам.- кметовете и/или кметове на кметства;
  4. Съдейства в рамките на правомощията си на всички лица на територията на  община Червен бряг за предотвратяване и преодоляване на последиците от нарушения на нормативно установения ред;
  5. При изпълнение на функциите си Общинският инспекторат извършва  превантивен, текущ и последващ контрол, дава писмени предписания/ разпореждания и следи за изпълнението им и осъществява административно-наказателна дейност по предвидения ред в Закона за административните нарушения и наказания.