Местната комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни /МКБППМН/ към община Червен бряг набира кандидати за обществени възпитатели. 

  ОБЯВА Местната комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни /МКБППМН/ към община Червен бряг набира кандидати … Continue reading »