Списък на пасища, мери и ливади, общинска собственост, за предоставяне за индивидуално ползване за стопанската 2019-2020 година на собственици и ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни.

Прессъобщение на проект BG16RFOP001-2.001-0021-C01 „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението – Червен бряг“.

„Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението … Continue reading »
Съобщение до всички собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.