Project „Better connection of Alexandria and Cherven Bryag to TEN-T“

Проект „Better connection of Alexandria and Cherven Bryag to TEN-T – По-добра връзка на Александрия и Червен бряг към TEN-T мрежата“, код: ROBG – 306
Проектна стойност
 (ЕФРР): , Изпълнява се от община Червен бряг в партньорство с община Александрия, Румъния. Проект „Better connection of Alexandria and Cherven Bryag to TEN-T – По-добра връзка на Александрия и Червен бряг към TEN-T мрежата“ е финансиран по Програма Interreg V-A Румъния България.

Skip to content