Обществена поръчка: Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински административни общински сгради-кметства, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност, на територията на община Червен бряг ” по три обособени позиции: 

Обособена позиция 1: Реконструкция, ремонт и изпълнение на мерки за енергийна ефективност на общинска административна сграда – Кметство на с. Реселец в УПИ VIII, кв. 41 по плана на с. Реселец, общ. Червен бряг;

Обособена позиция 2: Реконструкция, ремонт и изпълнение на мерки за енергийна ефективност на общинска административна сграда – Кметство на с. Сухаче в УПИ VIII, кв. 19 по плана на с. Сухаче, общ. Червен бряг;

Обособена позиция 3: Реконструкция, ремонт и изпълнение на мерки за енергийна ефективност на общинска административна сграда – Кметство на с. Ракита в УПИ II-723, кв. 70, по плана на с. Ракита, общ. Червен бряг.

 

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=969286&mode=view

 

ID № 969286

 

 

  Решение за откриване на процедура – Дата на публикуване: 30.03.2020г.

  Обявление за поръчка – Дата на публикуване: 30.03.2020г.

Документация за участие – Дата на публикуване: 30.03.2020г.

Link – Проекти: Дата на публикуване – 30.03.2020г.

  Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация – Дата на публикуване: 23.04.2020г.

 

29.05.2020г.  – Линк към новия профил на купувача – https://www.chervenbryag.bg/bg/profil-na-kupuvacha

 

 

 

Обществена поръчка:

Изпълнение на инженеринг (изготвяне на инвестиционен проект фаза „работен“, авторски надзор и строителство) на обект: “Рехабилитация на общински път PVN 1187 (Червен бряг – Чомаковци – Девенци -Телиш от км 8+500 до км 16+500) по проект „По-добра връзка на Александрия и Червен бряг към ТЕН-Т мрежата”, Програма „Интеррег V-А” Румъния – България 2014-2020

 

ID № 963009

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=963009&mode=view

 

Решение за откриване на процедура – Дата на публикуване: 04.03.2020г.

Обявление за поръчка – Дата на публикуване: 04.03.2020г.

Инженеринг-Документация за участие – Дата на публикуване: 04.03.2020г.

Идеен проект 1 – Дата на публикуване: 04.03.2020г.

Идеен проект 2_1 – Дата на публикуване: 04.03.2020г.

Link – Идеен проект 2.2 – Дата на публикуване: 04.03.2020г.

Идеен проект 3_1 – Дата на публикуване: 04.03.2020г.

Идеен проект 3_2 – Дата на публикуване: 04.03.2020г.

Идеен проект 4 – Дата на публикуване: 04.03.2020г.

  Отговор на запитване – Дата на публикуване: 19.03.2020г.

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация – Дата на публикуване: 19.03.2020г.

Отговор на запитване  – Дата на публикуване: 25.03.2020г.

  Отговор на запитване – Дата на публикуване: 22.04.2020г.

  Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация – Дата на публикуване: 23.04.2020г.

 

29.05.2020г.  – Линк към новия профил на купувача – https://www.chervenbryag.bg/bg/profil-na-kupuvacha

 

 

 

Обществена поръчка:

Изпълнение на мерки по информация и публичност на проект: „Укрепване на свлачища PVN37.80501.01.01 в кв.Бунджовица, сз край и на PVN37.80501.01.02, кв. Бунджовица, централна част“ с бенефициент община Червен бряг, по обособени позиции:

    обособена позиция № 1: „Организиране на събития, разпространение на  

    публикации и флаш памет“;

    обособена позиция № 2: „Изработване и разпространение на информационни  

    материали“ .

 

ID №959629

http://www.aop.bg/ng/form.php?mode=view&class=F02_2014&id=959629

 

Обявление за поръчка – дата на публикуване: 12.02.2020 г.

Документация за участие – дата на публикуване: 12.02.2020 г.

Решение – дата на публикуване: 12.02.2020 г.

Протокол №1 – дата на публикуване: 30.03.2020 г.

  Съобщение за отваряне на ценови предложения – дата на публикуване: 21.04.2020 г.

  Протоколи №2 и №3 от работата на комисията – дата на публикуване: 27.04.2020 г.

Решение за избор на изпълнител – дата на публкуване: 27.04.2020 г.

 

29.05.2020г.  – Линк към новия профил на купувача – https://www.chervenbryag.bg/bg/profil-na-kupuvacha