С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че има издадено Разрешение за строеж № 06/05.02.2020 год. от Главния архитект на общината за обект:

„Монтаж на инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 30 kW в/у покрива на съществуваща масивна постройка“ по чл.46, ал.1 от ЗУТ, находяща се в УПИ ХХV-122,122а,123,587 в кв.12 по плана на с. Сухаче, община Червен бряг, при условията на чл.147, ал.1, т.14 и ал.2 от ЗУТ,

строеж от VІ (шеста) категория, съгласно чл.137, ал.1, т.6, от ЗУТ и чл.12 от изменената Наредба №1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

Възложители: Димитър Илиев и ЕТ„ГЕОРГИ ДИМИТРОВ-2016“.

Настоящето Разрешение за строеж подлежи на обжалване пред Административен съд-Плевен в 14-дневен срок от съобщаването.

 

Арх. Пламена Агалова

Главен архитект община Червен бряг