С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че има издадено Разрешение за строеж № 05/05.02.2020 год. от Главния архитект на общината за обект:

“Едноетажен навес за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар и помещения за обитаване“ с РЗП 243.70 м2 на основание Наредба №19/2012 г. за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им, чл.2, ал.1, т.1 и ал.2 и чл.7 ал.1, 2 и 3 в ПИ с идентификатор 37863.195.34 по КК и КР на гр. Койнаре, местността „Дола“, община Червен бряг,

строеж от V (пета) категория, съгласно чл.137, ал.1, т.5, буква „б“ от ЗУТ и чл.10, ал.2 от изменената Наредба №1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

Възложител: Маноил Методиев.

Настоящето Разрешение за строеж подлежи на обжалване пред Административен съд-Плевен в 14-дневен срок от съобщаването.

 

Арх. Пламена Агалова

Главен архитект община Червен бряг