С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че има издадено Разрешение за строеж № 04/29.01.2020 год. от Главния архитект на общината за обект: 

„НАВЕС-БАРБЕКЮ“ – сграда на допълващо застрояване по чл.46, ал.1 от ЗУТ при условията на чл.147, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗУТ с РЗП-45.00 м2, находящ се в УПИ ІХ-570, кв.91 по плана на с. Радомирци, община Червен бряг, 

строеж от VІ (шеста) категория, съгласно чл.137, ал.1, т.6 от ЗУТ и чл.12 от изменената Наредба №1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи

Възложител: Борислав Антонов

Настоящето Разрешение за строеж подлежи на обжалване пред Административен съд-Плевен в 14-дневен срок от съобщаването.

Арх. Пламена Агалова

Главен архитект община Червен бряг