С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че има издадено Разрешение за строеж № 68/27.11.2019 год. от Главния архитект на общината за обект: 

„Жилищна сграда и гараж към съществуваща ограда, съгласно чл.42, ал.2 от ЗУТ“ с РЗП 387.84 м2 в УПИ ІХ-415, кв.139 по плана на Червен бряг, ПИ с идентификатор 80501.801.410 по КК и КР на гр. Червен бряг, строеж от V (пета) категория, съгласно чл.137, ал.1, т.5, букви „а“ от ЗУТ и чл.10, б. “а“, т.1 от Наредба №1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи;

Възложител: Николай Георгиев. 

Настоящето Разрешение за строеж подлежи на обжалване пред Административен съд-Плевен в 14-дневен срок от съобщаването.

Арх. Пламена Агалова

Главен архитект община Червен бряг