С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че има издадено Разрешение за строеж № 67/26.11.2019 год. от Главния архитект на общината за обект: 

Външно кабелно електрозахранване НН на „Инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници, с обща инсталационна мощност до 30 kW върху покрива на съществуващи сгради 1 и 2 и прилежащото пространство в имота“,  находящо се в УПИ ХІХ-2485, кв. 180 по ЗРП на гр. Червен бряг, ПИ 80501.807.117 по КК и КР, ул. „Мако Даков“ № 9, строеж от ІІІ (трета) категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „б“ от ЗУТ и чл. 6, ал. 2, т. 6 от Наредба №1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи;

Възложител: ЧЕЗ Разпределение България АД. 

Настоящето Разрешение за строеж подлежи на обжалване пред Административен съд-Плевен в 14-дневен срок от съобщаването.

Арх. Пламена Агалова

Главен архитект община Червен бряг