С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че има издадено Разрешение за строеж № 65/26.11.2019 год. от Главния архитект на общината за обект: 

„Преустройство на част от съществуващи сгради в пункт за диагностика и ремонт на автомобили“, с РЗП 59 м2, находящ се в УПИ ХІІ-440, кв. 19а по плана на с. Рупци, строеж от V (пета) категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 5, буква „в“ и „г“ от ЗУТ и чл. 11 от Наредба №1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи;

Възложител: Иван Томов. 

Настоящето Разрешение за строеж подлежи на обжалване пред Административен съд-Плевен в 14-дневен срок от съобщаването.

Арх. Пламена Агалова

Главен архитект община Червен бряг