Във връзка с проведени проверки от междуведомствена комисия за периода 02.07-03.07.2019 г. назначена от Областен управител и „ТДП Контрол“ ЕООД за периода 24.09-25.09.2019 г. и направени предписания в протоколи от проверките, всички наематели и концесионери да се съберат на 21.11.2019 г. в сградата на Общината, стая 406 в 14:00 часа, с задача изпълнение на предписанията в срок, както следва:

№ по ред ОБЕКТ КОНЦЕСИОНЕР
1 обект: Водно течение-част от язовир – имот № 000621, с. Ракита „СИНЧО-91“ ЕООД
2 обект: Язовир – имот № 000626, с. Ракита, м. „Соватски дол“ ЦЕНКОВ 2014 ЕООД
3 обект: Рибарник – имот № 000362, с. Горник ЕТ „ЦЕНКОВ-64-ПЕТЬО ЦЕНКОВ“ 
4 обект: Язовир – имот № 374012, с. Реселец АКВАВИО ЕООД
5 обект: Рибарник – имот № 000618, гр. Койнаре, местност „Дола“ Пешков 2011 ЕООД
№ по ред Обект НАЕМАТЕЛ
1 обект: Язовир в местност „Водна“, имот № 000361, с. Рупци Христо Несторов Христов
2 обект: Язовир в местност „Торешчите“, имот № 000271, с. Радомирци Риболовно сдружение Амур 
3 обект: Воден терен – имот № 000164, с. Сухаче Тихомир Дончев Василев 
4 обект: Язовир – имот № 000362, с. Горник Тихомир Дончев Василев