1. Издаване на копие от подадена данъчна декларация
 2. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство
 3. Издаване на препис от документ за платен данък върху превозните средства
 4. Издаване на препис от документ за платен данък върху недвижимите имоти и такса за битовите отпадъци
 5. Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство
 6. Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък
 7. Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси
 8. Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина
 9. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж
 10. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване
 11. Издаване на удостоверение за декларирани данни
 12. Декларация по чл.14 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък върху недвижимите имоти
 13. Декларация по чл.49, ал.3 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущества
 14. Декларация по чл.54 от Закона за местните данъци и такси за притежаван лек автомобил
 15. Декларация по чл.54 от Закона за местните данъци и такси за притежаване ППС без лек автомобил
 16. Данъчна декларация по чл.61 н от Закона за местните данъци и такси за облагане с патентен данък
 17. Декларация по чл.61 р, ал.5 от Закона за местните данъци и такси за облагане с туристически данък
 18. Декларация по чл.32 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък върху наследствата
 19. Декларация по чл.117 от Закона за местните данъци и такси във връзка с чл.175, ал.1 от ЗВМД за притежаване на куче
 20. Декларация по чл.16, ал.2, т.1 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на Община Червен бряг за определяне размера на такса битови отпадъци, според количеството битови отпадъци
 21. Декларация по чл.18, ал.7 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на Община Червен бряг за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване
 22. Декларация по чл.18, ал.10 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на Община Червен бряг за освобождаване от такса за битови отпадъци на имоти публична общинска и публична държавна собственост
 23. Искане за прихващане или възстановяване
 24. Издаване на удостоверение за платен данък върху превозните средства
 25. Издаване на ПИН за достъп до електронна справка местни данъци и такси
 26. Издаване на документи от значение за признаване, упражняване или погасяване на права или задължения по ЗМДТ
 27. Предоставяне на данъчна и осигурителна информация
 28. Декларация по чл.61 х от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници