ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЧЕРВЕН БРЯГ – МАНДАТ 2019 – 2023 ГОДИНА

 

 ГЕРБ

1.Атанас Цветанов Атанасов

2.Георги Христов Георгиев

3.Десислав Василев Иванов

4.Николай Димитров Николов

5.Румен Маринов Пенков

6. Петя Веселинова Митрашкова

7.Даниел Кръстев Иванов

8. Красимир Митков Ангелов

 

 Местна коалиция ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ

1.Георги Иванов Георгиев

2.Георги Максимов Георгиев

3.Данаил Николов Вълов

4.Ивайло Петков Иванов

5.Петко Ивайлов Петков

6.Поля Христова Коларова-Цветкова

7.Тодор Иванов Тодоров

8.Цветомил Симеонов Кръстев

 

Местна коалиция НОВОТО ВРЕМЕ

1.Йоана Иванова Йотова

2.Марио Киров Рангелов

3.Петьо Веселинов Костов

4.Полина Георгиева Дамянова

5.Николай Георгиев Мишовски

6.Цветелина  Красимирова Цветкова- Пенчева

 

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

1.Ганка Нинова Василева

2.Красимир Алеков Евтимов

3.Петър Петков Петров

4.Тошко Атанасов Тодоров

 

 Местна коалиция ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ

1.Илиан Георгиев Илиев

2.Мирослав Митков Макавеев

 

ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

1.Пламен Иванов Спасов

 

Декларации и регистър на декларациите по ЗПКОНПИ

Регистър и декларации на кметове от община Червен бряг по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

Регистър на декларациите на кметове от община Червен бряг по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ_

Ангел Спасов – кмет на кметство Глава

Галин Янчев – кмет на кметство Девенци

Денислав Динов-кмет на кметство Койнаре

Димчо Бешовишки-кмет на кметство Чомаковци

Йордан Йорданов-кмет на кметство Лепица

Михаил Мирчев – кмет на кметство Ракита

Момчил Митов-кмет на кметство Горник

Нели Дакова – кмет на кметство Телиш

Петьо Йотов – кмет на кметство Радомирци

Пламен Цветанов-кмет на кметство Рупци

Полина Крачунова – кмет на кметство Реселец

Христинка Димитрова-кмет на кметство Сухаче

Християн Херувимов-кмет на кметство Бресте

Образци на декларации по смисъла на чл.35,, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество(ЗПКОНПИ), одобрени  на 20.02.2018г. от ПКУКИ:

Декларация по чл.35, ал.1, т. 1, във връзка с пар.2, ал.1 от ДР на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 

Декларация по чл.35, ал.1, т. 3, във връзка с пар.2, ал.1 от ДР на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Декларация по чл. 35, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 6, ал.1, т. 46 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Деклрация по чл. 35, ал.1, т. 3, във връзка с  чл. 6, ал.1, т. 46 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество(ЗПКОНПИ) , във връзка с  §1, т.7 от ЗПКОНПИ и чл.34,ал.5 от ЗМСМА

Декларация по чл.35, ал.1, т.3 във връзка с чл.6, ал.1, т.32 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество(ЗПКОНПИ)

Постоянна комисия за  противодействие на корупцията към ОбС-Червен бряг

Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет – Червен бряг
ДОКЛАД  по чл. 3, Ал.8, вр. с §5 от ПЗР на Наредба за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси, приета с ПМС№209 от 26.09.2018г. , обн. В ДВ бр. 81 от 02.10.2018г., вл. сила на 05.10.2018г.

Общински дружества

д-р Георги Георгиев- управител “Медицински център Червен бряг ” ЕООД

Светлана Йорданова Битунска

Тошко Николов Тодоров

Д-р Никодим Тотев Нинов

Архив състав общински съвет мандат 2015-2019 година