С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Червен бряг съобщава, че на 10.01.2012 г. ще се състои обществено обсъждане на изработен проект за изменение на Подробен … Continue reading »

ОТНОСНО: ОКОНЧАТЕЛЕН РЕЗУЛТАТ ОТ КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „МЛАДШИ ЮРИСКОНСУЛТ”, в ДИРЕКЦИЯ АПИО, ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ

След проведеният конкурс за заемане на длъжността „Младши юрисконсулт”, конкурсната комисия определи окончателния резултат: КОНКУРСЪТ ПРИКЛЮЧВА БЕЗ НАЗНАЧАВАНЕ. (Публикувано на … Continue reading »

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУП-ПУР

Община Червен бряг, Дирекция „Строителство и архитектура” съобщава, че в Държавен вестник бр.98 от 13.12.2011 г. е публикувано съобщение относно … Continue reading »
О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е

Oбщина Червен бряг в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проект „И … Continue reading »

ЗАПОВЕД

№ РД– 09-634/06.12.2011 г. На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 16, … Continue reading »