СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса за длъжността „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И СТОПАНСКА ПОЛИТИКА”

 С П И С Ъ К на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса за длъжността„ГЛАВЕН ЕКСПЕРТОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И СТОПАНСКА ПОЛИТИКА” … Continue reading »

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община – Червен бряг съобщава, че в Държавен вестник бр. 9 от 31.01.2012 г. е публикувана заповед № РД-11-1 от … Continue reading »