О Б Я В А

  Община Червен бряг обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ застроен … Continue reading »

ОБЯВА за продажба на имот

  Община Червен бряг обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба имот: частна общинска собственост, представляващ поземлен имот 80501.804.248, … Continue reading »

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Червен бряг съобщава, че в Държавен вестник бр.54 от 17.07.2012 г. е публикувано решение № 210 от 26 юни … Continue reading »

О Б Я В А

Община Червен бряг в изпълнение на Решение № 197/26.06.2012 г. на Общински съвет – Червен бряг, на основание чл. 63, … Continue reading »

О Б Я В А

Община Червен бряг обявява публичен търг с тайно наддаване чрез представяне на предложенията от участниците пред комисията в деня и … Continue reading »

О Б Я В А

В изпълнение на т. 2.4 от Календарния план за работа на КТИ при МЗГ за 2012 год. и чл. 2 … Continue reading »